Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Återställ filter

Andelstal

Andelstalet beskriver hur stor del av bostadsrättsföreningen som bostadsrättshavaren äger. Andelstalet ligger ofta till grund för fördelningen av föreningens årsavgifter. Förutom storleken i kvadratmeter påverkas andelstalet oftast av faktorer som läge i fastigheten, våning, ljusinsläpp med mera. Därför kan två lika stora lägenheter ha olika andelstal och därmed olika stor avgift.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning, Betalning, Bostadsrättsföreningen, Uthyrning

Uthyrning i andra hand är när bostadsrättshavaren upplåter åt någon annan att självständigt använda lägenheten. Även om det är dina barn eller föräldrar som självständigt bor i lägenheten betraktas det som en andrahandsuthyrning . Denna form av upplåtelse ska alltid godkännas i förväg av styrelsen och vara tidsbegränsad. Uthyrning via Airbnb har blivit populärt men går inte att klassas som andrahandsuthyrning och är därför inte tillåtet.

Mer information och blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här >

Det är alltid bostadsrättshavaren som är ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen, till exempel betalningsansvarig för de avgifter som ska erläggas i rätt tid eller ansvarig för störningar som hyresgästen orsakar.

Bostadsrättshavaren bör skriva ett hyresavtal med ”sin” hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning innan du skriver avtal med din hyresgäst. Om styrelsen nekar andrahandsupplåtelse kan bostadsrättshavaren få pröva frågan i Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas. Om bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar personen att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning.

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften får tas ut under hela uthyrningsperioden och får enligt lagen vara högst tio procent av gällande prisbasbelopp per år. Gäller andrahandsuthyrningen kortare tid än ett år, beräknas avgiften på det antal månader lägenheten hyrs ut. Det är bostadsrättshavaren som ska betala avgiften.

Se gärna vår film om andrahandsuthyrning >

Arvoden

Stämman ska alltid i förväg besluta om de arvoden och andra principer för ersättningar som ska gälla för styrelsen, föreningsvald revisor och valberedning.

Stämman kan antingen fastställa arvode till respektive förtroendevald eller fastställa en summa för arvoden som ska betalas ut. Oftast ställer stämman en summa pengar till styrelsens förfogande att fördela inom sig utifrån hur man fördelar arbete och ansvarsfrågor. I stämmoprotokollet är det viktigt att man tydligt anger de arvoden som beslutats även om de är oförändrade. Har stämman beslutat att exempelvis ett inkomstbasbelopp ska fördelas bör detta belopp anges i kronor.

Andra ersättningar än de som stämman fastställt får inte utgå till styrelsens ledamöter. Därför ska stämman också fatta beslut om ersättningar för arbete utfört av styrelseledamöter utöver ordinarie styrelseuppdrag. Föreningsstämman kan till exempel besluta att extra ersättningar till styrelsen kan utgå med ett visst timpris alternativt att stämman ger styrelsen en kostnadsram inom vilken styrelsen kan fatta beslut om extra ersättning till arbete som inte ligger inom det vanliga styrelseuppdraget. Ett förslag till styrelsen är att utarbeta en beskrivning över de arbetsuppgifter som ingår i en ledamots ordinarie uppdrag. Kostnader som uppkommit i styrelsearbetet kan styrelseledamoten få ersättning för till exempel telefonersättning, bilersättning och utlägg för föreningens räkning. Alla sådana kostnader måste dock kunna verifieras för att kunna ses som kostnadsersättning. I annat fall är de att anse som lön eller arvode, skatt ska innehållas och arbetsgivaravgift betalas. Detta innebär att telefonersättning inte kan utbetalas med ett fast belopp i förskott utan att betraktas som lön. Man kan få en gåva som ersättning för hjälparbete i föreningen. Gåvan betraktas alltid i sådant fall som lön med avdrag för skatt och inbetalning av sociala avgifter. Gåvor till exempelvis styrelseledamot som avslutat sitt uppdrag är skattefria så länge de följer Skatteverkets regler om högsta tillåtna belopp och syfte.

Vicevärdens lön beslutas av styrelsen. Vicevärden ska inte närvara vid styrelsens beslut i detta ärende.

Attest

Att attestera innebär att godkänna betalning för en vidtagen åtgärd t ex ett inköp av varor eller tjänster. Vi rekommenderar att det alltid bör vara två som attesterar en faktura, oavsett belopp. Det ökar tryggheten för föreningen och medlemmarna, men även för dig som tar på dig attestansvaret. Vi på HSB kontrollerar inte attestordningen, utan bara formalia, såsom exempelvis att det finns F-skatt. Attestant får aldrig godkänna utbetalning till sig själv eller till närstående person. Styrelsen bör fastställa attestinstruktionerna.

I föreningens registreringsbevis står angivet vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

Autogiro

Autogiro, Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Att betala månadsavgiften eller hyran via autogiro är tryggt och säkert. Beloppet dras automatiskt från ditt konto sista vardagen i månaden och du får i god tid besked om hur mycket som kommer att dras. Anslut dig till tjänsten genom att anmäla dig på din internetbank.

Om du har ett aktivt autogiro och pengarna inte dragits, så beror det oftast på att det saknats täckning på kontot. Autogirot dras natten till den sista vardagen i månaden. Finns det inte tillräckligt med pengar på kontot då, görs automatiskt nya försök i ytterligare två vardagar. Sedan avbryts den automatiska betalningen och den måste i stället göras manuellt.

Det går att kombinera autogiro och e-faktura. Det kallas e-autogiro. I stället för specifikation på papper i din brevlåda får du fakturan direkt till din internetbank kring den 12e varje månad. Till skillnad från e-faktura behöver du inte godkänna betalningen – den dras automatiskt.

Avgift

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Kostnaden för boendet i en bostadsrätt kallas avgift. Avgiften ska inte förväxlas med hyra för exempelvis parkeringsplatser, garage, förråd med mera. Avgiften ska betalas vid den tidpunkt som regleras av de avtal du undertecknat. Om avgiften betalas för sent kan det leda till att du förverkar rätten till bostadsrätten.

Det är styrelsen för bostadsrättsföreningen som fastställer avgiftsnivåerna. Styrelsen är skyldig att ta hänsyn till föreningens kända drifts- och förvaltningskostnader och planerade underhållskostnader när dessa beslut fattas. Föreningens stämma får inte fatta beslut om avgifter.

Till grund för avgiften ligger oftast lägenhetens så kallade andelstal, det vill säga hur stor del av bostadsrättsföreningen varje lägenhet motsvarar. Andelstalet sätts när föreningen bildas och styrs av bostadsytan. Men även andra faktorer spelar in, till exempel läge i fastigheten, våning och ljusinsläpp. Det gör att två lika stora lägenheter kan ha olika andelstal och därmed olika stora avgifter. Förutom andelstal kan man ha andra principer som kostnadsfördelning.

I årsredovisningen ser du avgifterna som en intäkt till föreningen, benämnd årsavgift. Vanligast är dock att man betalar avgiften månadsvis och det kallas då för månadsavgift.

Avier

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra, Uthyrning

Avier för inbetalning av avgift/hyra skickas för närvarande ut kvartalsvis. Du får alltså vid varje tillfälle avier för de tre kommande inbetalningsdatumen. Från och med 2024 kommer avisering att ske månadsvis. Du får din första månadsavi i december 2023, denna avi avser januari 2024.

Om du inte har fått någon avi ska du börja med att kontrollera om den har kommit som e-faktura till din internetbank och att vi har rätt adress till dig. Kontakta din förening eller HSB Nordvästra Skåne, så får du hjälp.

Om du har blivit av med en avi så kan du själv hämta den här >

Månadsavgiften betalas i förskott. Om du precis har flyttat in i din bostadsrätt och tillträdesdagen är mitt i månaden så har innevarande månads avgift betalats av säljaren. Det beloppet korrigeras på tillträdesdagen av mäklaren, om ni inte kommit överens om annat. Om tillträdesdagen är den första eller sista i månaden så är det köparen som betalar den kommande månadsavgiften. Avierna får du när överlåtelsen är registrerad. Den första avin har då framskjuten sista inbetalningsdag. Vid inflyttning kan det alltså bli två inbetalningar samma månad, för innevarande och kommande månad.

Om du har sålt din lägenhet och har avier kvar, så ska du inte lämna över dessa till köparen. Köparen får sina egna avier när överlåtelsen är registrerad. I övrigt gäller samma som ovan vid tillträde mitt i månaden respektive den första eller sista i månaden.

Om du råkat dubbelbetala din månadsavgift kan du välja mellan att ha beloppet till godo vid nästa avisering, eller att få pengarna utbetalda. Hör vi inte av dig så har du automatiskt beloppet till godo. Vill du ha dem utbetalda så kontaktar du oss med uppgift om bank, clearingnummer och kontonummer.

Det kan hända att man använder fel OCR-nummer vid inbetalning. Om du har använt ett gammalt nummer, eller numret som tillhör en kommande avi, så känner systemet vanligtvis av detta och pengarna kommer rätt ändå. Men för säkerhets skull rekommenderar vi att du kontaktar oss, så att vi kan kolla att det blivit rätt.

Avskrivning

Avskrivning innebär att man fördelar ut kostnaderna för en investering över ett antal år. Hur länge beror bland annat på beräknad livslängd på investeringen. Exempelvis kan ett hus ha en avskrivningstid på 60 år medan en laptop skrivs av på tre år.

Badrum

Badrum, Inre fond, Stambyte, Underhåll, Underhåll av föreningen

Innan du gör större ändringar i ditt badrum eller annat våtutrymme bör du kontrollera med föreningens styrelse om det planeras ett stambyte de närmaste åren. Om så är fallet bör du undvika att investera större summor vid en badrumsrenovering eftersom både yt- och tätskikt måste rivas och bytas vid ett stambyte, vilket du i så fall inte kompenseras för.

Ytskikt, porslin och blandare i badrum, dusch och toaletter är bostadsrättshavarens ansvar. Det innebär att du får byta plastmattor, kakel, klinker, toalettstol, tvättfat och blandare utan att söka tillstånd. Under kakel och klinker finns det ett tätskikt som hindrar vatten och fukt att tränga in i den underliggande konstruktionen. Detta tätskikt är också bostadsrättshavarens ansvar.

Vid en eventuell renovering av badrum måste du se till att golvbrunnen är av godkänd typ. Ofta måste den bytas. Om golvbrunnen är felaktig är inte badrummet godkänt av till exempel försäkringsbolaget. Du måste också se till att arbetet utförs fackmässigt.

Balansräkning

Balansräkningen visar föreningens tillgångar respektive eget kapital och skulder. Av balansräkningen framgår föreningens ekonomiska status/styrka.

Beslut som kräver föreningsstämma

Styrelsen i en bostadsrättsförening har långtgående befogenheter att fatta beslut i ärenden som gäller förvaltningen av föreningen. Styrelsen beslutar ensam om föreningens budget, avgifter och hyror, när underhåll skall göras med mera.

Vissa saker har inte styrelsen befogenhet att besluta om. Utöver de punkter som framgår av stadgarna angående beslut på ordinarie stämma så fattar stämman även beslut i många ärenden, till exempel kring ny- eller ombyggnad, rivning, köp eller försäljning av egendom.

 

Bolagsverket

Bostadsrättsföreningen ska registreras hos Bolagsverket. HSB bistår bostadsrättsföreningen med registrering. Vid registrering ska bland annat föreningens stadgar och styrelsens sammansättning med firmatecknare redovisas. Bolagsverket utfärdar därefter ett registreringsbevis som visar vem som har rätt att teckna föreningens firma. Registreringsbeviset är bara giltigt ett år även om det inte har skett någon förändring i föreningen.

Bordläggning

Bordläggning innebär att ett ärende på styrelsemöte läggs åt sidan för att, oförändrat, tas upp på nästkommande styrelsemöte.

Bospar

Du kan bospara i HSB för att få förtur till nyproducerade lägenheter och till HSBs hyresrätter. I HSB Nordvästra Skåne har vi inget krav på bospar för att få förtur, men är du intresserad av en bostad i en annan del av landet kan det vara värt att undersöka.

Vill du veta mer om bosparande?

Läs mer om HSBs bosparande >

Bostadsrättsföreningen, ett fastighetsbolag

Bostadsrättsföreningen är en juridisk person, det vill säga ett bolag. Bolagsformen är ekonomisk förening. För att få registrera en ekonomisk förening ska det framgå i stadgarna att föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen (se § 1 i HSB normalstadgar).

Ägarna till bostadsrättsföreningen är bostadsrättshavarna. Ledningen utgörs av föreningens styrelse som väljs av ägarna på föreningens stämma.

Bostadsrättsföreningen är helt självständig. Så länge föreningen och dess styrelse håller sig inom de ramar som ges av stadgar och lagar/förordningar har ingen utomstående någon ”befälsrätt” över föreningen.

Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg, Fastighetsförsäkring, Hemförsäkring

Bostadsrättsföreningar som tecknat fastighetsförsäkring av HSB upphandlad försäkring kan teckna gemensam tilläggsförsäkring för alla lägenheter, s k bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägg är ett tillägg till hemförsäkringen för lägenhet som upplåts med bostadsrätt. Tilläggsförsäkringen omfattar de delar i lägenheten som bostadsrättshavaren ansvarar för till skillnad mot hyresgästen i en hyresrätt, t ex vitvaror, ytskikt och tätskikt m m. Detta framgår av stadgarna. Denna försäkring rekommenderas.

Budget

Styrelsen ska årligen fastställa en budget för kommande år. Styrelsen bör även samtidigt behandla en ekonomisk flerårsprognos. Styrelsen är skyldig att i budgeten uppta medel som klarar de kostnader som föreningen har inklusive avsättning till yttre underhåll.

Styrelsen är skyldig att göra avsättning till fond för yttre underhåll i enlighet med vad som framgår av den reviderade underhållsplanen. Underhållsplanen skall revideras årligen efter genomförd besiktning av föreningens fastigheter.

I samband med budgetbeslut fastställer styrelsen även avgifter och hyror. Dessa skall ge tillräckliga intäkter till föreningens ekonomi för att täcka de budgeterade kostnaderna.

Dörrar

Dörrar, Inre fond, Lås och nycklar, Säkerhetsdörr, Underhåll, Underhåll av föreningen

Ansvaret för lägenhetens ytterdörr kan variera beroende på föreningens stadgar. Börja därför alltid med att kontrollera vad som gäller just i din bostadsrättsförenings stadgar.

Om lägenhetens ytter- och innerdörrar är bostadsrättshavarens, får du byta ytterdörr och lås i dörren utan styrelsens tillstånd. Du måste dock tänka på att dörren måste uppfylla de normer som gäller för brandklassning och ljuddämpning. Byter du låset eller sätter in ytterligare ett lås så ställer du dig utanför ett eventuellt låssystem i föreningen.

Om du bor i till exempel ett radhusområde där din lägenhetsdörr är en del av husets fasad kan byte av dörr vara bygglovspliktigt.

Föreningen har rätt att måla ytterdörrens utsida.

Avvikelser kan förekomma i din bostadsrättsförenings stadgar.

E-faktura

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Att betala med e-faktura är bekvämt, enkelt, kostnadsfritt och miljövänligt. E-faktura är en digital faktura som du får till internetbanken. Alla uppgifter är ifyllda i förväg och du behöver bara godkänna betalningen, så sker den automatiskt på förfallodagen. Alla banker erbjuder betalning via e-faktura och du anmäler dig direkt i din internetbank.

Det går att kombinera autogiro och e-faktura. Det kallas e-autogiro. I stället för specifikation på papper i din brevlåda får du fakturan direkt till din internetbank kring den 12e varje månad. Till skillnad från e-faktura behöver du inte godkänna betalningen – den dras automatiskt.

Ekonomisk förening

En bostadsrättsförening är en juridisk person, det vill säga ett av Bolagsverket registrerat företag. Den juridiska personen är organiserad som en ekonomisk förening. I en ekonomisk förening köper delägarna en andel, till skillnad mot aktie/aktier i ett aktiebolag.

För att få registrera en ekonomisk förening ska det framgå av föreningens stadgar att syftet bland annat skall vara att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen.

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som utgör den juridiskt ansvarige fastighetsägaren. Styrelsens ansvar prövas varje år av ordinarie föreningsstämma.

Fastighetsförsäkring

Bostadsrättstillägg, Fastighetsförsäkring, Hemförsäkring

Styrelsen är skyldig att se till att föreningen har en fastighetsförsäkring. HSB Nordvästra Skåne genomför regelbundet en upphandling av fastighetsförsäkring som respektive bostadsrättsförening kan ansluta sig till.

Fastighetsförsäkringen omfattar de delar i föreningens fastigheter som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. Vad detta är framgår av föreningens stadgar.

Delar av lägenheten/fastigheten har bostadsrättshavaren underhållsansvaret för. Vad det är framgår av föreningens stadgar. Kort sagt kan det beskrivas vid att allt som är synligt inne i lägenheten samt det underliggande material som är en förutsättning för ytskiktet (t ex tätskikt bakom kakel i badrum). Undantag från denna regel är anordning för uppvärmning (t ex radiatorer/värmeelement). Av denna anledning är det av högsta vikt att bostadsrättshavaren har en hemförsäkring och bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Allt fler föreningar tecknar bostadsrättstillägg för sina medlemmar för att säkerställa att försäkringen finns. I dessa föreningar är det tillräckligt att bostadsrättshavaren tecknar en vanlig hemförsäkring. Hör med din förening om styrelsen tecknat bostadsrättstillägg.

Festlokal

Festlokal, Gemensamma utrymmen

En del föreningar har lokaler du som boende kan hyra för fest eller andra sammankomster. Kontakta styrelsen eller vicevärden i din förening. Det förekommer också att föreningar kan hyra ut festlokal till personer som inte är medlemmar.

Firmatecknare

Den som är firmatecknare för föreningen har rätt att teckna avtal med mera i föreningens namn. Styrelsen ska utse fyra firmatecknare varav minst två ska vara styrelseledamöter. Föreningens firma tecknas alltid av två personer i förening. Firmatecknarna ska registreras vid Bolagsverket och på registreringsbeviset står det vilka som är firmatecknare.

Fönster

Fönster, Inre fond, Underhåll, Underhåll av föreningen

Det är du som är bostadsrättshavare som ansvarar för lägenhetens fönster, gångjärn, beslag m m. Föreningen ansvarar för underhåll på det som syns på utsidan av fönstret. Övrigt underhåll är ditt ansvar.

Om ett glas går sönder i fönstret, oavsett hur det har gått till, så är det du som bostadsrättshavare som ansvarar för att det byts ut på din bekostnad. Om någon, till exempel genom en olyckshändelse, gjort sönder ditt fönster och du vet vem det är, kan du försöka kräva den personen på ersättning för kostnaderna.

Föreningsstämma

Föreningsstämma, Kallelse, Protokoll

Stämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman behandlar bl a val av styrelse, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och motionsbehandling.

På stämman har bostadsrättshavarna rösträtt. Man har en röst per bostadsrätt på stämman, även om det är flera personer som är bostadsrättshavare till samma lägenhet. Om samma person äger mer än en bostadsrätt har han/hon ändå en röst på stämman.

 • För att få rösta på stämman måste du ha fullgjort dina förpliktelser gentemot föreningen, t ex inte ha rest på en eller flera avgifter
 • Kallelse till föreningsstämma ska enligt lag ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman
 • Även om en bostadsrätt representeras av mer än en person så har man enbart en röst på stämman vid beslutsfattande
 • Bostadsrättshavare har rätt att skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en giltig fullmakt med sig och visa upp vid fastställandet av röstlängden. Om du går själv på stämman får du ha ett biträde med dig
 • De som får vara ombud/biträde kan variera och framgår av föreningens stadgar
 • Ombud får enbart företräda en medlem.

Beslut på stämma

De allra flesta beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga en röst mer än hälften av antalet avgivna röster i omröstningen. (t ex röstar 33 stämmodeltagare i en omröstning. Det förslag som får minst 17 röster har vunnit omröstningen). Vid lika röstetal avgörs frågan av den mening som stämmoordförande företräder.

Vid personval är den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal i personval avgörs beslutet genom lottning.

Kallelse till stämma

Normalt är det styrelsen som kallar till stämma. Varje år ska det hållas ordinarie föreningsstämma senast sex månader efter bokslutsdagen. Om styrelsen inte kallar till stämma kommer, enligt lagen om ekonomiska föreningar, Bolagsverket att kalla till stämma på föreningens bekostnad. Dessutom kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till stämma om:

 • föreningens revisor skriftligen kräver det. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.
 • mer än tio procent av bostadsrättshavarna skriftligen kräver det. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.

Om styrelsen inte kallar till stämma trots krav från revisor eller tio procent av bostadsrättshavarna kan Bolagsverket kalla till stämma.

Förråd

Förråd, Gemensamma utrymmen

Kontakta din styrelse eller föreningens vicevärd för att anmäla intresse för att hyra förrådsutrymme. De kan informera dig om vilka villkor som gäller. I en del fall är det HSB Nordvästra Skåne som har hand om uthyrningen och då upplyser styrelsen eller vicevärden dig om det.

Garage- och parkeringsplats

I många bostadsrättsföreningar kan du som boende hyra garage- eller parkeringsplats. Du tecknar då hyresavtal med din förening. Hyrans storlek, policy för köer, uppsägningstid med mera fastställs av styrelsen. Om du säljer din bostadsrätt och flyttar från föreningen upphör hyresavtalet omedelbart och automatiskt utan uppsägningstid. Hyreskontraktet går inte automatiskt över till den som köper din bostadsrätt.

Kontakta styrelsen eller föreningens vicevärd för att anmäla intresse för garage- eller parkeringsplats.

I en del föreningar är det HSB Nordvästra Skåne som hanterar uthyrningen av garage- och parkeringsplatser. Detta kan styrelsen eller vicevärden upplysa dig om. I några bostadsrättsföreningar upplåts även garageplats med bostadsrätt. Dessa platser köps med en överlåtelseavgift. Därefter betalar man av styrelsen fastställd avgift för garageplatsen.

GDPR – dataskyddsförordningen för bostadsrättsföreningar

Dataskyddsförordningen, GDPR, Personuppgift

GDPR, även kallat DSF eller dataskyddsförordningen.  Lagen har tillkommit för att stärka individens personliga integritet. En bostadsrättsförening hanterar många personuppgifter och räknas som personuppgiftsansvarig. Det innebär ett stort ansvar för föreningen och att hanteringen och lagringen av personuppgifter går rätt till.

Det finns mycket att tänka på i samband med implementeringen av GDPR och hur personuppgifter hanteras. Läs HSBs guide om vad styrelsen behöver göra inför implementeringen. Har du ytterligare frågor om GDPR så kan du hitta information här:

 • För allmänna frågor kan HSB-bostadsrättsföreningar kontakta HSBs juridiska rådgivning under vardagar kl 9-16 på telefon 0771-472 472.
 • På internet finns mycket information att hämta. Datainspektionen.se och verksamt.se är två exempel på webbplatser fullmatade med information.

GDPR – dataskyddsförordningen för HSB

Dataskyddsförordningen, GDPR, Personuppgift

Behandling av personuppgifter för dig som är medlem, kund, medarbetare eller förtroendevald i HSB Nordvästra Skåne

HSB Nordvästra Skåne, nedan benämnt HSB, behandlar personuppgifter och för oss är det viktigt att det sker på ett korrekt och effektivt sätt samtidigt som du som enskild tillförsäkras att din personliga integritet skyddas.

Personuppgiftsansvarig respektive -biträdesansvarig är HSB Nordvästra Skåne som du är medlem, kund, medarbetare eller förtroendevald i och som du lämnat dina personuppgifter till.

HSBs personuppgiftsbehandling följer Dataskyddsförordningen.

Inhämtande av personuppgifter

De personuppgifter som HSB kan komma att behandla är exempelvis namn, adressuppgifter, telefonnummer, personnummer, medlemsnummer, e-postadress och sådana uppgifter som behandlas till följd av ditt medlemskap eller annat uppdrag för HSB. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid.

Behandling av personuppgifter

HSB behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet eller för det ändamål du lämnat dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna behandlas vidare för att tillhandahålla dig information, tjänster, förmåner samt erbjudanden relaterade till HSBs verksamhet. Härutöver behandlas personuppgifterna för statistiska ändamål av HSB och samarbetspartners.

Detta innebär exempelvis att HSB behandlar dina personuppgifter för att du ska få relevant information från HSB såsom exempelvis medlemstidningar, erbjudanden och att HSB kan göra undersökningar i syfte att förbättra vår verksamhet etc.

HSB kommer att bevara de insamlade personuppgifterna under den tid som är nödvändig för att uppfylla ovanstående ändamål. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

HSB kommer inte att behandla särskilda kategorier av personuppgifter, såsom ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. HSB kommer inte heller behandla genetiska uppgifter (DNA) eller biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck) för att entydigt identifiera en fysisk person.

Utlämnande av personuppgifter

HSB kan komma att inhämta, tillhandahålla eller lämna ut personuppgifter från och till bolag/ föreningar inom HSB och våra samarbetspartners, för att erbjuda tjänster och utföra behandling enligt ovan. HSB har även serviceavtal med tredje parter som behandlar personuppgifter för HSBs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Om ditt medlemskap, kundrelation m.m. upphör

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som uppgifterna samlades in för. Detta kan innebära att dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap eller kundrelation i HSB består. Viss behandling kan dock även fortsätta efter medlemskapets eller kundrelationens upphörande för att följa upp exempelvis ditt utträde som medlem eller så länge du har åtaganden gentemot HSB, såvida inte annat följer av lag.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros HSB behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Dina rättigheter

Du kan som medlem i HSB anmäla till HSB att du inte vill att dina uppgifter behandlas av HSB för direktmarknadsföringsändamål, såsom för erbjudande av tjänster från samarbetspartners. Du kan också anmäla om du i övrigt inte vill ta emot marknadsföring. HSB kommer vidta alla rimliga åtgärder för att rätta, blockera eller radera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Du har enligt Dataskyddsförordningen  rätt att kostnadsfritt få närmare information om vilka personuppgifter HSB har registrerade om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Har du andra frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta HSB Nordvästra Skåne.

Läs HSB Nordvästra Skånes personuppgiftspolicy här >

 

Gemensamma utrymmen

Festlokal, Förråd, Gemensamma utrymmen

Många föreningar tillhandahåller olika gemensamma utrymmen som t ex tvättstuga, föreningslokal och bastu. Dessa kan du som bor i föreningen nyttja gratis eller till en låg kostnad, hör med styrelsen om vad som gäller i just din förening.

Grilla

Störning från granne

Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men vissa bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har trivselregler som förbjuder grillning på grund av att bland annat rök kan störa grannarna.

Hemförsäkring

Bostadsrättstillägg, Fastighetsförsäkring, Hemförsäkring

Alla boende i en bostadsrättsförening ska ha en hemförsäkring. Du kan teckna försäkring med valfritt försäkringsbolag. Det rekommenderas att du som bostadsrättshavare tecknar ett bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Allt fler föreningar tecknar bostadsrättstillägg för sina medlemmar för att säkerställa att försäkringen finns. I dessa föreningar är det tillräckligt att du tecknar en vanlig hemförsäkring. Hör med din styrelse om föreningen har tecknat bostadsrättstillägg.

Som HSB-medlem har du möjlighet att teckna en förmånlig hemförsäkring via försäkringsbolaget Dina Försäkringar.

Läs mer om hemförsäkringen här >

HSB

HSB bildades 1923 och namnet var då en förkortning av Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. Numera är HSB ett registrerat företagsnamn utan att vara en förkortning. HSB ägs av medlemmarna.

Vår nationella organisation består i januari 2023 av:

 • ca 677 000 medlemmar
 • ca 4 100 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB
 • 24 regionala HSB-föreningar
 • HSB Riksförbund

Husdjur

Husdjur, Störning från granne

Föreningen kan inte förbjuda dig att ha husdjur i din bostad. Däremot kan en skällande hund som är ensam hemma betraktas som störning. Föreningen kan ha trivselregler som till exempel säger var hundar får vistas på föreningens mark.

Huvudnyckel

Huvudnyckel, Lås och nycklar, Underhåll, Underhåll av föreningen

Om föreningen behöver utföra arbete eller besiktning har styrelsen rätt till tillträde till din bostad. Föreningen har inte rätt att på eget bevåg gå in i din bostad. Finns det t ex en huvudnyckel krävs tillstånd från dig som bostadsrättshavare innan huvudnyckel får användas. Skulle du vägra släppa in föreningen för att utföra nödvändiga arbeten kan föreningen vända sig till Kronofogden för handräckning.

Hyra

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Styrelsen fastställer hyresnivåer för de objekt som hyrs ut. Det kan vara parkeringsplatser, garage, förråd, lokaler för kommersiell- eller annan verksamhet med mera. Hyran ska inte förväxlas med avgiften, som du betalar för din bostadsrätt.

Hyran ska betalas i den tid som regleras av de avtal du undertecknat. Om hyran betalas för sent kan det leda till att du förverkar rätten till objektet som hyran avser.

Det är styrelsen för bostadsrättsföreningen som fastställer hyresnivåerna. Styrelsen är skyldig att ta hänsyn till föreningens kända drifts- och förvaltningskostnader och planerade underhållskostnader när dessa beslut fattas. Föreningens stämma ska inte fatta beslut om hyror.

Hyresrätt

HSB Nordvästra Skåne har i dagsläget inga hyresrätter för uthyrning. Letar du bostad är du välkommen att besöka vårt Bostadstorg där vi hjälper våra kunder att hyra ut lägenheter, lokaler och parkeringsplatser.

Gå till Bostadstorget >

Individuell mätning och debitering (IMD)

Föreningar som tillämpar individuell mätning och debitering av el, värme och vatten för boende och hyresgäster måste vara momsregistrerade. Det är konsekvensen av ett utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2019. Det är ingen ny lag utan en ny tolkning av lagen där man menar att detta inte räknas som en del av nyttjanderättsupplåtelsen till fastigheten.

Kort sagt innebär det att föreningen måste registreras för moms, specificera moms på avierna och redovisa moms till Skatteverket. Boende och hyresgäster betalar redan sedan tidigare moms på el, värme och vatten, men numera specificeras momsen på avin.

Inre fond

Inre fond, Underhåll, Underhåll av föreningen

Bostadsrättslagen innehåller inga bestämmelser om inre fond. Men en del föreningar har ett system med inre fond (kallas också fond för inre underhåll, inre underhållsfond, inre reparationsfond). Då har man ett antal inre fonder (en för varje lägenhet).

Vad du får använda den inre fonden till är olika från förening till förening. Börja därför alltid med att fråga styrelsen, vicevärden eller förvaltaren. För att utbetalning ur inre fonden ska kunna göras behöver du fylla i en uttagsblankett med uppgifter om bland annat bank samt clearing- och kontonummer. Blanketten får du av styrelsen eller vicevärden. Om din förening har fastighetsförvaltning är det förvaltaren som skickar blanketten till dig.

Jäv

Jäv är en juridisk invändning mot någons behörighet att fatta beslut eller delta i handläggning när det finns risk för partiskhet. Den som invändningen riktas mot är jävig. Syftet är dubbelt; dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund.

En styrelseledamot kan i vissa fall vara jävig. En person som är, eller misstänker att han/hon är jävig är skyldig att anmäla detta vid eller före mötet. Han/hon får till exempel inte delta i behandlingen eller beslut av ärenden som gäller avtal mellan ledamoten och föreningen. En jävig ledamot ska lämna sammanträdet när en sådan fråga behandlas. Det skall antecknas till protokollet att personen inte deltog i ärendets behandling.

Kallelse

Föreningsstämma, Kallelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas senast ett halvår efter redovisningsårets utgång. Kallelse till årsstämma kan ske tidigast sex veckor och senast två veckor innan.  Det vanligaste är att kallelsen delas ut till alla medlemmar.

Kallelsen ska innehålla tid och plats, och vilka ärenden som ska behandlas. I praktiken innebär det att man brukar skicka med stämmans dagordning. Utöver formalia och de vanliga årsstämmopunkterna är det viktigt att alla ärenden redovisas tydligt, var för sig. Om styrelsen t ex har något förslag, eller om det finns medlemsmotioner, ska dessa alltså tydligt specificeras som egna punkter på dagordningen.

Om styrelsen inte kallar till ordinarie föreningsstämma kommer, enligt lagen om ekonomiska föreningar, Bolagsverket att kalla till stämma på föreningens bekostnad.

Kallelse till extra föreningsstämma

Om föreningens revisor skriftligen kräver det ska styrelsen kalla till extrastämma. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.

Om mer än tio procent av bostadsrättshavarna skriftligen kräver det ska styrelsen kalla till extrastämma. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.

Om styrelsen inte kallar till stämma trots krav från revisor eller tio procent av bostadsrättshavarna kan Bolagsverket kalla till stämma.

Kundkännedom

Som företrädare för en bostadsrättsförening (om du är styrelseledamot) där HSB Nordvästra Skåne sköter den ekonomiska förvaltningen, kommer du att bli ombedd att genomföra en digital kundkännedomskontroll, samt redovisa om du är politiskt aktiv.

Skälet till detta är följande:

HSB Nordvästra Skåne är registrerat hos Finansinspektionen eftersom en del av vår verksamhet bedriver betaltjänstverksamhet samt inlåningsverksamhet. Till följd av detta måste vi följa Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630). Därav åligger det oss på HSB Nordvästra Skåne att ha rutiner för grundläggande kundkännedom genom kontroll av våra kunders identitet.

Konkret innebär detta att vi en gång per år kommer att utföra en digital kundkännedomskontroll vid inloggning på styrelsewebben. Vid inloggning med lösenord kommer du att hänvisas till att logga in med Mobilt BankID för att på så sätt identifiera dig samt godkänna vår kundkännedomskontroll. Om du är ordförande i din förening kommer du dessutom få fylla i ett formulär avseende PEP-kontroll (Political Exposed Person). Till detta ska även ett intyg om ägarförhållande fyllas i som visar om någon har ägarintressen på över 25 procent i föreningen.

Det är Finansinspektionen som kontrollerar att reglerna gällande kundkännedomskontroll efterföljs och vid en kontroll från Finansinspektionen ska vi kunna redovisa att vi lever upp till regelverket. Observera att detta gäller föreningar där HSB Nordvästra Skåne sköter den ekonomiska förvaltningen.

Köksfläkt

Inre fond, Köksfläkt, Underhåll, Underhåll av föreningen

Du måste höra med din styrelse vilken typ av köksfläkt som får monteras i din lägenhet innan du köper fläkten. I många kök är det inte tillåtet att ansluta fläkten till ventilationssystemet. Då får du enbart montera fläkt med kolfilter där utblås av luft sker inne i köket igen efter reningen. Monteringen måste göras fackmässigt.

Det finns även exempel på köksfläktar som är en del av lägenhetens uppvärmningssystem. Kolla därför alltid med styrelsen innan du gör åtgärder med din köksfläkt.

Lagar

Lagar

Bostadsrättsföreningens verksamhet regleras främst genom bostadsrättslagen och föreningslagen (lagen om ekonomiska föreningar). Om föreningens stadgar står i strid med lagen så är det alltid lagens regler som gäller.

Likviditet

Likviditet

Med likvider menas de ekonomiska medel (pengar) som föreningen snabbt kan disponera för att t ex betala inkomna fakturor.
Med likviditet menas förhållandet mellan likvider och korta skulder. Jämför med hushållskassan: Hur många gånger kan familjen betala de räkningar som förfaller närmaste månaden?
Ett riktvärde är att likviditeten alltid ska vara över 1 (ibland säger man 100 %). Det vill säga att föreningen alltid ska kunna betala sina kortfristiga skulder med likvida tillgångar.

Lås och nycklar

Bostadsrättstillägg, Fastighetsförsäkring, Hemförsäkring, Inre fond, Lås och nycklar, Säkerhetsdörr, Underhåll, Underhåll av föreningen

Lås

Låset är bostadsrättshavarens ansvar. Om ditt dörrlås slutar fungera är det du som får betala reparation eller utbyte. Du får även låta installera ett extralås i dörren. Tänk bara på att du ställer dig utanför ett eventuellt låssystem i föreningen om du byter lås/cylinder. Du måste se till att bytet görs fackmässigt.

Nycklar

Nycklarna är bostadsrättshavarens ansvar. Behöver du en extranyckel får du själv bekosta den. I vissa föreningar kan nycklar endast beställas genom styrelsen. Om du misstänker att nyckeln har kommit i orätta händer får du överväga att byta lås eller eventuellt koda om låscylindern om det är möjligt. Kostnaderna får du själv stå för eftersom lås med nycklar är bostadsrättshavarens ansvar.

Medlem i HSB

HSB Nordvästra Skåne är en medlemsägd organisation. Alla som köper en HSB-bostadsrätt måste ansöka om medlemskap både i HSB Nordvästra Skåne och i bostadsrättsföreningen där bostadsrätten ligger.

Som HSB-medlem berättigas du till ett stort antal medlemsförmåner. Det kan vara rabatt på resor, hyrbil, hemförsäkring och mycket annat. Du får också tidskriften Hemma i HSB.

Läs mer om dina medlemsförmåner under Medlemserbjudanden >

För att bli medlem i HSB Nordvästra Skåne betalar du en andel i den ekonomiska föreningen. Denna andel kostar för närvarande 500 kr. Andelen får du återbetald om du någon gång lämnar medlemskapet men du måste vara medlem så länge du äger en HSB-bostadsrätt.

Om du inte redan har köpt en bostadsrätt blir du medlem i den så kallade ”Fria gruppen”. Du blir då en gång per år kallad till informationsmöte angående kommande nyproduktion samt val av gruppens representanter till HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma. Som medlem i Fria gruppen betalar du en medlemsavgift som för närvarande är 300 kr/år. Äger du en HSB-bostadsrätt så betalar din bostadsrättsförening din årsavgift.

Ansök om medlemskap i HSB Nordvästra Skåne >

Medlems- och lägenhetsförteckning

Enligt bostadsrättslagen är styrelsen ansvarig för att det finns en förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar och lägenheter. Förteckningen ska alltid vara aktuell och pantförskrivningar och överlåtelser ska genast föras in i förteckningen. I alla de bostadsrättsföreningar som köper administrativ förvaltning från HSB Nordvästra Skåne upprätthåller HSB Nordvästra Skåne lägenhetsförteckningen.

Det är bara bostadsrättshavaren eller den som har fullmakt för denne som har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Medlemsinformation

Styrelsen ansvarar för att uppdatera medlemmarna med information om föreningen så att du som boende har kunskap och kännedom om viktiga händelser i föreningen och att du kan få en god bild av föreningens ekonomiska status.

Motioner

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att skriva motioner/ta upp frågor att behandla på ordinarie föreningsstämma. En motion är ett ärende som innehåller ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till, alltså kunna säga ja eller nej till. I stadgarna framgår det när en motion senast ska komma styrelsen tillhanda för att man ska vara garanterad att frågan kommer upp på nästa ordinarie årsstämma. Råder det oklarheter kring vad motionären vill att stämman beslutar om rekommenderar vi att styrelsen ber motionären att förtydliga sin motion.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen är skyldig att ta upp de motioner som inkommer i stadgeenlig tid.

Pantförskrivning

Som bostadsrättshavare kan du pantförskriva bostadsrätten som säkerhet för ett lån. Enligt lag måste pantsättningar registreras i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister. För detta tar föreningen ut en administrativ avgift, som du får faktura på. Avgiften motsvarar 1 % av prisbasbeloppet.

I de bostadsrättsföreningar som köper administrativ förvaltning av HSB Nordvästra Skåne utförs detta av oss.

Om en bostadsrättshavare inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen är styrelsen skyldig att underrätta långivaren som har pant i bostadsrätten.

Pool

Intresset för att ha pool i bostadsområden har ökat. Det är därför viktigt att veta att det finns skyddsföreskrifter som man måste följa. Börja med att fråga styrelsen vilka regler som gäller i just din förening.

Pooler som inte är flyttbara måste ha skyddsanordningar. Flyttbara pooler med ett vattendjup om maximalt 40 cm räknas som leksaker och innefattas inte av dessa skyddsföreskrifter. Som alltid när det gäller barn, är det viktigt att vara extra noga med säkerhetsanordningar och att ha uppsikt över barnen.

Protokoll

Bostadsrättsföreningen, Föreningsstämma, Protokoll

Som medlem i föreningen har du rätt att ta del av stämmoprotokoll. Undertecknade stämmoprotokoll ska finnas tillgängliga för dig som är medlem tre veckor efter stämman. Du har däremot inte rätt att ta del av protokoll från styrelsens sammanträden. Du kan alltid be om att få ett protokollsutdrag om du har ställt en fråga som styrelsen har behandlat.

Påminnelser

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra, Påminnelser, Uppsägning/vräkning

Om vi inte mottagit betalning för din månadsavgift, ett hyresobjekt eller en utskickad faktura så skickar vi en påminnelse. Detta är för att uppmärksamma dig på att avgiften eller hyran ligger obetald hos oss. Detta kan naturligtvis ha många anledningar men börja med att kontrollera så att du har betalt rubricerad faktura och så att uppgifterna du angav vid betalningstillfället var rätt. Har du autogiro så kontrollera med din bank varför dragning inte kunde göras. Har betalningen av någon anledning uteblivit så bör du betala manuellt snarast.

För vidare felsökning kan du kontakta oss så hjälper vi dig vidare >

Registreringsbevis

Registreringsbevis utfärdas av Bolagsverket. Av detta framgår bland annat föreningens organisationsnummer, styrelsens sammansättning och utsedda firmatecknare. Registreringsbeviset är bara giltigt ett år även om det inte har skett någon förändring i föreningen.

Resultaträkning

Resultaträkningen är en sammanställning av föreningens intäkter och kostnader för en viss period, oftast räkenskapsåret. Av resultaträkningen kan du utläsa hur verksamhetens ekonomiska resultat för perioden blev.

I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter under perioden. Från dessa dras samtliga kostnader varefter man kan utläsa rörelseresultat, resultat före skatt och årsresultat. Av årets resultat görs dispositioner till fond för yttre underhåll.

Revisor

En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor. Denne behöver dock varken vara auktoriserad eller godkänd men ska ha insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden. Det innebär att en vanlig, allmänt ekonomiskt kunnig medlem kan fungera som revisor, en så kallad lekmannarevisor.

Föreningsstadgarna kan dock innehålla andra krav, som att revisorn antingen ska vara ”godkänd” eller ”auktoriserad”. Revisorer väljs på årsstämman för ett år i taget. I HSB-föreningar utses dock en revisor av HSB, medan den andre (lekmannarevisorn) utses av stämman. Stämman beslutar om arvodet till den föreningsvalda revisorn.

Räkenskapsår

Med räkenskapsår menas den period som är föreningens ekonomiska redovisningsår. Oftast är det kalenderår 1/1-31/12 eller tiden 1/9-31/8. Det sistnämnda kallas brutet räkenskapsår.

Rökning

Störning från granne

Det finns inte några regler som förbjuder rökning på egen balkong eller uteplats. Om rökningen är extremt omfattande kan det finnas utrymme för att det omfattas av reglerna om sundhet, ordning och gott skick i fastigheten och styrelsen kan då agera som vid vanliga störningar.

Soliditet

Soliditet visar föreningens ekonomiska styrka, det vill säga hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Den visar den långsiktiga överlevnadsförmågan, det vill säga förmågan att överleva trots tillfälliga ekonomiska motgångar.
Det vanligaste sättet att mäta soliditeten är kvoten av eget kapital och balansomslutningen (eget kapital/balansomslutning = soliditet). Föreningens ålder påverkar soliditeten, en nybildad förening kan ha bra soliditet på grund av höga insatser men kan samtidigt ha stora lån och därmed vara mer räntekänsliga.

Stadgar

Stadgar för bostadsrättsföreningen ska upprättas i enlighet med bostadsrättslagen. För att stadgarna ska gälla ska de vara antagna av bostadsrättsföreningen och därefter registrerade av Bolagsverket. Stadgarna i HSB-föreningarna ska också vara godkända av HSB Riksförbund. Du hittar din förenings stadgar här >

Stadgarna utgör en sammanställning och ett tydliggörande av de viktigaste bestämmelserna som gäller i bostadsrättsföreningen. Av stadgarna framgår bland annat hur beslut fattas i föreningen och vilka rättigheter och skyldigheter som du har i föreningen. En annan viktig fråga som anges i stadgarna är vem som har ansvaret för underhåll av lägenheten och fastigheten i övrigt. I stadgarna kan du även läsa om på vilka grunder en bostadsrättshavare kan bli uppsagd från rätten att bo i föreningen.

Stambyte

Badrum, Stambyte, Underhåll av föreningen

Med åren åldras såväl vattenledningar som avloppsrör samtidigt som det samlas avlagringar inne i rören. Det innebär att föreningen får problem med återkommande stopp i avlopp och vattenskador på grund av läckage. Det kan till och med gå så långt att vissa lägenheter blir utan vatten. Efter cirka 40–60 år behöver därför både tappvattenledningar och avloppsrör bytas. Detta kallas stambyte. I samband med stambyte passar man oftast på att renovera samtliga badrum och toaletter i föreningens lägenheter.

Stambytet i sig är en underhållsåtgärd som beslutas av styrelsen i föreningen.

Stambytet innebär att hantverkarna måste öppna upp väggar och golv i t ex badrum. Enligt stadgarna är ansvaret för återställning av tätskikt och ytskikt i badrum bostadsrättshavarens. Praktiskt taget alla bostadsrättsföreningar beslutar därför, med stämmobeslut, att tillfälligt överlåta detta ansvar till bostadsrättsföreningen och samtidigt renovera badrummen med nya tätskikt, kakel på väggar, klinker på golv, nytt porslin m m. När stambytet är genomfört och badrummet är renoverat återgår ansvaret till bostadsrättshavaren.

Om du tänker renovera ditt badrum så fråga alltid styrelsen om det planeras ett stambyte de närmaste åren.

Stopp i avlopp

Vem som ansvarar för spolning vid stopp i avlopp beror på var stoppet har suttit. Har det suttit ute i sticket eller i stammen är det föreningens ansvar, är det i rören inne i din bostad är det du som bostadsrättshavare som får bekosta spolningen. Skulle det vara ett stopp i avloppet som du misstänker ligger på föreningens ansvar så ska du anmäla detta till föreningen, via felanmälan eller enligt andra instruktioner från föreningen. Som medlem har du nämligen inte rätt att beställa ett arbete som sedan ska betalas av föreningen.

Styrelsen är fastighetsägare

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som utgör den juridiskt ansvarige fastighetsägaren. Det innebär att det är styrelsens ledamöter som ställs till ansvar om föreningen inte följer de regler, förordningar, myndighetsbeslut och lagar som gäller för verksamheten. Det är också styrelsen som är ansvarig för föreningens förvaltning och ekonomi.

Om föreningen tecknat försäkring genom HSBs gemensamma upphandling så har styrelsen en ansvarsförsäkring genom fastighetsförsäkringen.

Styrelsens uppdrag

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Enligt normalstadgarna kan styrelsen bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter.

Styrelsen:

 • ansvarar för föreningens angelägenheter och är den juridiskt ansvarige fastighetsägare som svarar för att föreningen uppfyller alla gällande lagar och bestämmelser.
 • har långtgående befogenheter att fatta beslut för att fullgöra sitt uppdrag.
 • beslutar om allt underhåll av föreningens fastigheter. Även om det är mycket kostsamma åtgärder som t ex byte av tak så är det styrelsen som beslutar. Det är viktigt att styrelsen informerar medlemmarna om kommande större underhållsåtgärder.
 • är ansvarig för att husen hålls i gott skick och att föreningens fastigheter besiktigas årligen. Därefter ska styrelsen se till att föreningens underhållsplan uppdateras samt att erforderliga ekonomiska medel avsätts för kommande planerat underhåll.
 • beslutar om avgifternas och eventuella hyrors storlek och förändringar.

Styrelsens ansvar prövas årligen av föreningens ordinarie stämma.

Städdag

I många föreningar har man gemensamma städdagar där föreningens medlemmar hjälps oss att göra fint i föreningen. Den här typen av aktivitet stärker gemenskapen och är ett sätt att hålla nere föreningens kostnader för skötsel.

Föreningen har inte rätt att ta ut en avgift för att du inte är med på städdagen. Föreningen har endast rätt att ta ut avgifter för vad som står reglerat i lagen och i stadgarna.

Störning från granne

Grilla, Husdjur, Rättelseanmaning, Rökning, Störning från granne, Störningsjour, Uppsägning/vräkning

Om du drabbas av att en granne stör dig bör du i första hand alltid försöka tala med grannen och få hen att förstå att du blivit störd.

Om inte detta hjälper ska du anmäla ärendet till styrelsen, föreningens vicevärd eller förvaltare. Om störningen är återkommande bör du föra noteringar över när och på vilket sätt du blivit störd. Ytterst kan styrelsen besluta att en bostadsrättshavare som uppträder störande blir uppsagd.

Säkerhetsdörr

Dörrar, Inre fond, Lås och nycklar, Säkerhetsdörr, Underhåll, Underhåll av föreningen

Ansvaret för lägenhetens ytterdörr kan variera beroende på föreningens stadgar. Börja därför alltid med att kontrollera vad som gäller just i din bostadsrättsförenings stadgar.

Om dörren till din lägenhet är bostadsrättshavarens ansvar har du rätt att montera in en säkerhetsdörr. Den nya dörren måste uppfylla de krav som ställs vad gäller ljudisolering och brandskydd samt föreningens krav på utseende. Föreningen äger rätt att måla utsidan av din lägenhetsdörr.

Om din ytterdörr är en del av byggnadens fasad kan byte till annan ytterdörr vara bygglovspliktigt.

Du har inte rätt att kräva att föreningen monterar en säkerhetsdörr till din lägenhet, men i samband med ett större ombyggnadsjobb kan föreningsstämman besluta att föreningen monterar säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter. Avvikelser kan förekomma i din bostadsrättsförenings stadgar.

Sälja lägenhet

kontrolluppgift, upplåtelse, överlåtelse, överlåtelseavgift

Upplåtelse

Första gången en bostadsrätt säljs kallas upplåtelse. Detta sker genom att ett så kallat upplåtelseavtal träffas.

Överlåtelse

När en bostadsrätt säljs vidare från en bostadsrättshavare till en annan kallas det överlåtelse. Köpet regleras genom att ett överlåtelseavtal upprättas. Bostadsrättsföreningen kan inte hindra en bostadsrättshavare att överlåta sin bostadsrätt. För att en överlåtelse ska vara giltig krävs att den sker skriftligen och undertecknas av säljare och köpare. I avtalet ska anges den lägenhet som avses samt det överenskomna priset. Överlåtelse kan ske genom köp, byte, gåva eller arv.

Den som köper en bostadsrätt måste begära inträde i bostadsrättsföreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen givit mandat att fatta beslut. Styrelsen har rätt att göra kreditprövning av den som söker medlemskap. Om medlemskap vägras blir överlåtelsen ogiltig.

Den som vägras medlemskap kan få frågan prövad av Hyresnämnden >

Alla överlåtelser ska registreras. Anlitar föreningen HSB Nordvästra Skåne för sin administrativa förvaltning registreras de hos oss.

Överlåtelsevärde

Vid överlåtelse av en bostadsrätt kommer köpare och säljare själva överens om köpesumman – överlåtelsevärdet.

Att sälja utan mäklare

Du kan sälja din bostadsrätt utan att anlita mäklare. Självklart måste affären genomföras på ett korrekt sätt, annars kan den i värsta fall bli ogiltig. Kontakta alltid HSB Nordvästra Skåne i samband med bodelning, gåva, arv, dödsbo eller om du har andra frågor kring överlåtelsen.

Information om hur du säljer din lägenhet utan mäklare finns här >

Överlåtelseavgift

I samband med överlåtelser tar föreningen ut en överlåtelseavgift. Det är en administrativ kostnad, som i de allra flesta fall faktureras säljaren. I vissa fall är föreningens stadgar skrivna så att köparen står för överlåtelseavgiften.

Kontrolluppgifter

Enligt Skatteverkets regler skickas uppgifter till kontrolluppgift KU55 ut i slutet av januari. HSB kan inte lämna ut kontrolluppgifter i förhand.

Underhåll

Inre fond, Underhåll, Underhåll av föreningen

Att bo i bostadsrätt skiljer sig på flera punkter mot att bo i hyresrätt. Bostadsrättshavaren äger föreningens fastighet/er tillsammans med övriga bostadsrättshavare. Någon annan ägare finns inte. Dessutom har bostadsrättshavaren rätt att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Därav namnet bostadsrättshavare.

Som bostadsrättshavare har du underhållsansvar för det mesta i lägenheten. En tumregel är att du ansvarar för allt som syns inne i lägenheten med undantag för anordning för uppvärmning, till exempel element. I föreningens stadgar anges vad du som bostadsrättshavare har underhållsansvar för. Läs därför alltid stadgarna innan du påbörjar ett arbete!

Du som är bostadsrättshavare har stora rättigheter att göra förändringar inne i din lägenhet utan att söka tillstånd från föreningens styrelse.

Du får till exempel:

 • måla eller tapetsera om
 • byta golvbeläggning
 • öppna ett valv mellan rum (om väggen inte är bärande)
 • riva en icke bärande innervägg
 • byta köksinredning och vitvaror
 • byta blandare
 • sätta in en säkerhetsdörr (avvikelse kan förekomma i din bostadsrättsförenings stadgar, kontrollera i stadgarna vad som gäller hos dig.)
 • byta lås i lägenhetsdörren
 • renovera badrummet

En god regel är att alltid fråga styrelsen även om de inte formellt ska godkänna det du tänker göra. Styrelsen har ofta detaljkunskap om fastigheten som kan vara bra att känna till innan du börjar riva en vägg eller borra hål. Det finns ofta installationer i innerväggarna (t ex el- och vattenledningar) som du måste känna till.

Du måste alltid se till att alla förändringar görs fackmässigt. Det betyder att arbetet ska göras enligt de normer och krav som ställs.

En ändring av planlösningen kan vara anmälningspliktig till kommunens byggnadsnämnd.

Du måste fråga styrelsen:

 • om du ska installera en köksfläkt (för att få reda på vilken typ som får monteras i ditt kök)
 • riva en bärande vägg eller förändra installation av ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Du får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innebär:

 • ingrepp i bärande konstruktion
 • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får inte neka tillstånd till en åtgärd som avses i de tre punkterna ovan om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Tänk på att ändringar i lägenheten kan vara anmälningspliktiga eller bygglovspliktiga. Om detta inte följs kan kommunen döma ut sanktionsavgift.

Alla arbeten skall utföras fackmässigt. Tänk på att vissa jobb enbart får utföras av personal med särskild behörighet.

OBS: Om du ska förändra bärande konstruktioner, befintliga installationer för ventilation, avlopp, värme, vatten eller gas ska du alltså först begära tillstånd från föreningens styrelse och visa att åtgärden inte påverkar husets konstruktion eller grannar. Även dessa åtgärder kan omfattas av kraven på anmälningsplikt till kommunens byggnadsnämnd.

Underhåll av föreningen

Stambyte, Underhåll av föreningen

Föreningens ansvar

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för det så kallade yttre underhållet av föreningens fastigheter och att de hålls i gott skick. Bostadsrättshavaren ansvarar för att lägenheten hålls i gott skick. Gränsdragningen för underhållsansvaret framgår av föreningens stadgar. En tumregel är att bostadsrättshavaren ansvarar för allt som är synligt i lägenheten inklusive lägenhetsdörr och låsanordning, undantaget anordningar för uppvärmning, till exempel värmeelement. Bostadsrättsföreningen ansvarar för allt annat underhåll. Detta gäller i de föreningar som anslutit sig till HSB normalstadgar.

Anbud/offert

HSB Nordvästra Skåne har upprättat ramavtal som bostadsrättsföreningar kan använda för att förenkla upphandlingsprocessen och samtidigt säkerställa en trygg upphandling med bättre villkor och omfattning. Offerter är inget du som medlem har rätt att ta del av, det är bara revisorn som har rätt att ta del av de uppgifterna.

Fastighetsbesiktning

Styrelsen är skyldig att se till att föreningens fastigheter besiktigas varje år. Resultatet av besiktningen ska därefter ligga till grund för uppdatering av föreningens underhållsplan. HSB rekommenderar att besiktningen genomförs av en behörig besiktningsman minst vart tredje år. Övriga år kan besiktning genomföras av annan.

Underhållsplan

Styrelsen ska årligen revidera föreningens underhållsplan. Av underhållsplanen framgår när underhåll planeras för t ex tak, fönster, fasader, målning av trapphus m m. För bostadsrättsföreningar som köper ekonomisk förvaltning från HSB Nordvästra Skåne sträcker sig underhållsplanen 20 år framåt i tiden.

Energideklaration

Enligt lag ska alla flerbostadshus vara energideklarerade. Av deklarationen ska framgå energivärden för varje hus samt en åtgärdsförteckning över vad som kan göras för att förbättra energivärdena. Att huset är energideklarerat ska anslås synligt i varje hus.

Val och valbarhet

I lagen och föreningens stadgar framgår bland annat:

 • hur man väljer styrelse
 • hur många ledamöter styrelsen ska bestå av
 • vem som kan bli invald i styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse ska, enligt HSB normalstadgar, ha minst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter. Det är föreningsstämman som bestämmer antalet ledamöter och suppleanter samt vilka som ska utgöra föreningens styrelse. Mandattiden för styrelseledamöter är oftast två år.

Stämman utser också föreningens valberedning som har i uppdrag att engagera lämpliga kandidater till styrelsen. Den som ska väljas in i styrelsen ska vara myndig men behöver inte vara svensk medborgare. Hen får inte vara i konkurs eller satt under förmyndare. Normalt ska hen vara medlem i bostadsrättsföreningen.

Valbara till styrelsen är dessutom:

 • make, maka, registrerad partner eller sambo till en bostadsrättshavare
 • annan person som är medlem i HSB Nordvästra Skåne

Vicevärd

Många styrelser utser en vicevärd som verkställer styrelsens beslut och handlägger föreningens förvaltningsuppgifter. Vicevärden betraktas oftast som anställd av bostadsrättsföreningen ur arbetsrättslig synvinkel och brukar inte vara en del av föreningens styrelse. Det finns inga hinder för att vicevärden är med vid styrelsens möten t ex som föredragande i aktuella ärenden. Om en vicevärd rent arbetsrättsligt är att klassa som anställd eller uppdragstagare är beroende av flertalet omständigheter. Vid osäkerhet är det alltid bra att kontakta någon med juridisk expertis inom området eftersom det annars kan stå föreningen dyrt i en eventuell tvist. Det är viktigt att det finns en arbetsinstruktion upprättad över vilka arbetsuppgifter som ingår i vicevärdssysslan.

Styrelsen bör vara uppmärksam på att man är ansvarig för vicevärdens arbetsmiljö och måste bedöma och minimera de risker som eventuellt kan finnas. Se även till att den som arbetar för föreningen är ordentligt försäkrad.

Det är styrelsen som beslutar om vicevärdens arvode/lön. På lön och övriga ersättningar till vicevärden ska skatt innehållas och arbetsgivaravgift betalas. Även om det inte finns något anställningsavtal mellan vicevärden och föreningen, utan vicevärden är förtroendevald, så räknas ersättningen för uppdraget rent skattemässigt som lön.

Visselblåsare

HSB har infört ett nationellt visselblåsarsystem som är till för att anonymt rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter inom hela HSB – alla bolag, regionala föreningar och bostadsrättsföreningar som verkar under HSBs varumärke. Vad och vem kan jag anmäla? Hur hanteras tipsen? Hur lämnar jag en anmälan?

Läs mer om HSBs visselblåsarsystem här >

Vitvaror

Inre fond, Underhåll, Underhåll av föreningen, Vitvaror

Vitvaror som kylskåp, frys, spis, diskmaskin m m är bostadsrättshavarens ansvar. Om det är en relativt ny maskin som gått sönder kan du eventuellt få ersättning från försäkringsbolaget där du eller föreningen tecknat bostadsrättstillägg. Kolla med någon sakkunnig så du får rätt elanslutning när du köper ny spis. Många lite äldre hus har inte tre faser fram till uttag för spis. Eventuell fast elinstallation måste göras av behörig elektriker.

Årsredovisning

Årsredovisningen upprättas enligt gällande lagstiftning och i nära samarbete med styrelsen. Vår strävan är att den ska vara tydlig och informativ samt innehålla intressanta nyckeltal. Nuvarande och blivande medlemmar, kreditinstitut och andra intresserade ska genom årsredovisningen få en god och rättvisande bild av föreningen. För att göra det enklare för läsaren innehåller årsredovisningen alltid en ordlista med ekonomiska begrepp.

Hittar du inte vad du letar efter?