Föreningsstämman är HSB Nordvästra Skånes högsta beslutande organ

HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne är våra ägare och de väljer årligen representanter (fullmäktigeledamöter), vilka kallas till HSB Nordvästra Skånes ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman behandlar bland annat årsredovisning och bokslut, väljer styrelse och behandlar eventuellt inkomna motioner.

Valberedning

Valberedningen består av Per Holst (ordförande), Marie Nielsen och Pia Schlott.

Nomineringar till uppdrag som styrelseledamot, revisor, valberedning och föreningsgranskare ska enligt stadgarna vara valberedningen tillhanda senast den 31 augusti.

Valberedningen nås enklast via e-post: val@hsbnvs.se. Du kan även skicka din nominering med post till:
HSB Nordvästra Skåne, Valberedningen, Box 2030, 250 02  Helsingborg

Motioner
Medlem eller fullmäktige, som önskar att få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före oktober månads utgång.

Denna motion ska innehålla ett förslag till beslut som stämman kan ta ställning till.

Motioner skickas undertecknade med post till:
HSB Nordvästra Skåne, Motion, Box 2030, 250 02 Helsingborg.

HSBs kod för föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning är ett styrdokument för vår verksamhet som bland annat ger stöd till styrelse och valberedning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande.

HSBs kod för föreningsstyrning 2023 >

 

 

Stämmoprotokoll, valberedningens instruktion och årsredovisning

2023

Stämmoprotokoll 2023

Instruktion för valberedning och föreningsgranskare 2023

Till vår digitala årsredovisning 2022/2023

2022

Stämmoprotokoll 2022

Instruktion för valberedning och föreningsgranskare 2022

Till vår digitala årsredovisning 2021/2022

2021

Stämmoprotokoll 2021

Instruktion för valberedningen 2021

Till vår digitala årsredovisning 2020/2021