För oss är det givet att värna om vår personal och våra kunder. Vi arbetar också kontinuerligt för en bättre samtid både när det handlar om vår miljö och människor som har sämre förutsättningar. Här finns delar av det vi valt att fokusera på.

 

På väg mot en miljödiplomering

HSB Nordvästra Skåne arbetar för att få en miljödiplomering, ett bevis på att vi arbetar hållbart. Men innan dess har vi redan genomfört en mängd åtgärder. Vi har bytt ut alla våra bensindrivna grästrimrar, häcksaxar, lövblåsar och röjsågar till eldrivna verktyg, och vi går successivt över till att tanka HVO (förnybar diesel) eller att byta till eldrift på våra servicebilar.

 

Hur vi tänker om hållbarhet vid nyproduktion och renoveringar av våra kunders fastigheter

Vi följer högt uppsatta krav och byggregler för exempelvis energiförbrukning och krav på återvinning i produktion, vilket gäller både nyproduktion och renoveringar av våra kunders hus. Det finns ett hållbarhetsperspektiv i att skapa vackra bostäder och utemiljöer. Man vårdar det som är vackert och dyrare materialval tål tidens tand bäst. Vi överexploaterar inte de byggrätter vi har, utan ser gröna stadsmiljöer som ett naturligt sätt att skapa bra boendemiljöer och rum i staden för såväl de som bor i kvarteret som för människor som rör sig i området.

I vårt arbete med att skapa, förfina och förbättra utemiljöer ligger vårt fokus på att lämna ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt. Det gäller i såväl anläggningsskedet som materialval och skötsel. Vi strävar efter att sätta rätt växt på rätt plats, exempelvis friväxande häckar istället för klippta. Det minskar behovet av åtgärder med maskindrivna verktyg. Vi planterar gärna fler träd i urbana miljöer. Det ger ren luft, minskar buller, suger upp regnvatten och sänker temperaturen i stadskärnor. Vi eftersträvar att dagvatten tas om hand inom fastigheten. I våra senaste tre bostadsprojekt har vi valt att anlägga sedumtak på bostäder och sophus. Sedumtak är vackra att se på, bidrar med grönytor till stadsmiljön, älskas av bin och andra pollinerare och fördröjer även avrinningen av dagvatten

 

Vårt internationella engagemang

Att vara omtänksam innebär inte bara omtänksamhet om personal och kunder. För oss är det även viktigt att visa omtanke och stötta människor i utvecklingsländer till ett bättre boende. Vi stöttar därför olika boendekooperativ i Nicaragua.

Kooperativen har inte kunnat börja bygga bostäder, då de har haft svårt att få finansiering för markköp. Kooperativens medlemmar bor därför hemma hos släktingar eller hyr ett boende med undermålig standard. Många är trångbodda och lever under svåra förhållanden. Vi har därför beslutat att gå in med 650 000 kr i en särskild markfond. Fonden lånar ut pengar till olika kooperativ. När kooperativet har återbetalt sitt lån kan ett nytt kooperativ få låna pengar från fonden. Projektet drivs tillsammans med biståndsorganisationen We Effect.

Vi är både glada och stolta över att kunna berätta att det har byggts 10 bostäder i kooperativet Altos de Leon Sureste med hjälp av finansiering från oss. Bostäderna stod klara i slutet av 2018. Övriga 8 bostäder i detta projekt byggs med enskild finansiering av medlemmarna.

Julen 2023 valde vi att skänka ett bidrag till We Effects arbete för att bekämpa hunger och fattigdom.

Vi satsar på friskvård

HSB Nordvästra Skåne är partner till OV Helsingborgs satsning ”Handbollsskola för alla” som ger barn i utsatta områden möjlighet att både utöva handboll och få hjälp med läxläsningen.

Vi vill slå ett slag för motion och friskvård även för vår personal. Vi erbjuder därför frikostiga friskvårdsbidrag till all personal.