Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Tagg: Föreningsstämma

Återställ filter

Protokoll

Bostadsrättsföreningen, Föreningsstämma, Protokoll

Som medlem i föreningen har du rätt att ta del av stämmoprotokoll. Undertecknade stämmoprotokoll ska finnas tillgängliga för dig som är medlem tre veckor efter stämman. Du har däremot inte rätt att ta del av protokoll från styrelsens sammanträden. Du kan alltid be om att få ett protokollsutdrag om du har ställt en fråga som styrelsen har behandlat.

Kallelse

Föreningsstämma, Kallelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas senast ett halvår efter redovisningsårets utgång. Kallelse till årsstämma kan ske tidigast sex veckor och senast två veckor innan.  Det vanligaste är att kallelsen delas ut till alla medlemmar.

Kallelsen ska innehålla tid och plats, och vilka ärenden som ska behandlas. I praktiken innebär det att man brukar skicka med stämmans dagordning. Utöver formalia och de vanliga årsstämmopunkterna är det viktigt att alla ärenden redovisas tydligt, var för sig. Om styrelsen t ex har något förslag, eller om det finns medlemsmotioner, ska dessa alltså tydligt specificeras som egna punkter på dagordningen.

Om styrelsen inte kallar till ordinarie föreningsstämma kommer, enligt lagen om ekonomiska föreningar, Bolagsverket att kalla till stämma på föreningens bekostnad.

Kallelse till extra föreningsstämma

Om föreningens revisor skriftligen kräver det ska styrelsen kalla till extrastämma. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.

Om mer än tio procent av bostadsrättshavarna skriftligen kräver det ska styrelsen kalla till extrastämma. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.

Om styrelsen inte kallar till stämma trots krav från revisor eller tio procent av bostadsrättshavarna kan Bolagsverket kalla till stämma.

Föreningsstämma

Föreningsstämma, Kallelse, Protokoll

Stämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman behandlar bl a val av styrelse, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och motionsbehandling.

På stämman har bostadsrättshavarna rösträtt. Man har en röst per bostadsrätt på stämman, även om det är flera personer som är bostadsrättshavare till samma lägenhet. Om samma person äger mer än en bostadsrätt har han/hon ändå en röst på stämman.

  • För att få rösta på stämman måste du ha fullgjort dina förpliktelser gentemot föreningen, t ex inte ha rest på en eller flera avgifter
  • Kallelse till föreningsstämma ska enligt lag ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman
  • Även om en bostadsrätt representeras av mer än en person så har man enbart en röst på stämman vid beslutsfattande
  • Bostadsrättshavare har rätt att skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en giltig fullmakt med sig och visa upp vid fastställandet av röstlängden. Om du går själv på stämman får du ha ett biträde med dig
  • De som får vara ombud/biträde kan variera och framgår av föreningens stadgar
  • Ombud får enbart företräda en medlem.

Beslut på stämma

De allra flesta beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga en röst mer än hälften av antalet avgivna röster i omröstningen. (t ex röstar 33 stämmodeltagare i en omröstning. Det förslag som får minst 17 röster har vunnit omröstningen). Vid lika röstetal avgörs frågan av den mening som stämmoordförande företräder.

Vid personval är den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal i personval avgörs beslutet genom lottning.

Kallelse till stämma

Normalt är det styrelsen som kallar till stämma. Varje år ska det hållas ordinarie föreningsstämma senast sex månader efter bokslutsdagen. Om styrelsen inte kallar till stämma kommer, enligt lagen om ekonomiska föreningar, Bolagsverket att kalla till stämma på föreningens bekostnad. Dessutom kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till stämma om:

  • föreningens revisor skriftligen kräver det. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.
  • mer än tio procent av bostadsrättshavarna skriftligen kräver det. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen.

Om styrelsen inte kallar till stämma trots krav från revisor eller tio procent av bostadsrättshavarna kan Bolagsverket kalla till stämma.

Hittar du inte vad du letar efter?