Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Återställ filter

Andelstal

Andelstalet beskriver hur stor del av bostadsrättsföreningen som bostadsrättshavaren äger. Andelstalet ligger ofta till grund för fördelningen av föreningens årsavgifter. Förutom storleken i kvadratmeter påverkas andelstalet oftast av faktorer som läge i fastigheten, våning, ljusinsläpp med mera. Därför kan två lika stora lägenheter ha olika andelstal och därmed olika stor avgift.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning, Betalning, Bostadsrättsföreningen, Uthyrning

Uthyrning i andra hand är när bostadsrättshavaren upplåter åt någon annan att självständigt använda lägenheten. Även om det är dina barn eller föräldrar som självständigt bor i lägenheten betraktas det som en andrahandsuthyrning . Denna form av upplåtelse ska alltid godkännas i förväg av styrelsen och vara tidsbegränsad. Uthyrning via Airbnb har blivit populärt men går inte att klassas som andrahandsuthyrning och är därför inte tillåtet.

Mer information och blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här >

Det är alltid bostadsrättshavaren som är ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen, till exempel betalningsansvarig för de avgifter som ska erläggas i rätt tid eller ansvarig för störningar som hyresgästen orsakar.

Bostadsrättshavaren bör skriva ett hyresavtal med ”sin” hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning innan du skriver avtal med din hyresgäst. Om styrelsen nekar andrahandsupplåtelse kan bostadsrättshavaren få pröva frågan i Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas. Om bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar personen att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning.

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften får tas ut under hela uthyrningsperioden och får enligt lagen vara högst tio procent av gällande prisbasbelopp per år (prisbasbelopp 2017: 44 800 kronor). Gäller andrahandsuthyrningen kortare tid än ett år, beräknas avgiften på det antal månader lägenheten hyrs ut. Det är bostadsrättshavaren som ska betala avgiften.

Se gärna vår film om andrahandsuthyrning >

Arvoden

Stämman ska alltid i förväg besluta om de arvoden och andra principer för ersättningar till styrelsen och föreningsvald revisor som ska gälla.

Stämman kan antingen fastställa arvode till respektive förtroendevald eller fastställa en summa för arvoden som ska betalas ut. Oftast ställer stämman en summa pengar till styrelsens förfogande att fördela inom sig utifrån hur man fördelar arbete och ansvarsfrågor. I stämmoprotokollet är det viktigt att man tydligt anger de arvoden som beslutats även om de är oförändrade. Har stämman beslutat att exempelvis ett inkomstbasbelopp ska fördelas bör detta belopp anges i kronor.

Andra ersättningar än de som stämman fastställt får inte utgå till styrelsens ledamöter. Därför ska stämman också fatta beslut om ersättningar för arbete utfört av styrelseledamöter utöver ordinarie styrelseuppdrag. Föreningsstämman kan till exempel besluta att extra ersättningar till styrelsen kan utgå med ett visst timpris alternativt att stämman ger styrelsen en kostnadsram inom vilken styrelsen kan fatta beslut om extra ersättning till arbete som inte ligger inom det vanliga styrelseuppdraget. Ett förslag till styrelsen är att utarbeta en beskrivning över de arbetsuppgifter som ingår i en ledamots ordinarie uppdrag. Kostnader som uppkommit i styrelsearbetet kan styrelseledamoten få ersättning för till exempel telefonersättning, bilersättning och utlägg för föreningens räkning. Alla sådana kostnader måste dock kunna verifieras för att kunna ses som kostnadsersättning. I annat fall är de att anse som lön eller arvode, skatt ska innehållas och arbetsgivaravgift betalas. Detta innebär att telefonersättning inte kan utbetalas med ett fast belopp i förskott utan att betraktas som lön. Man kan få en gåva som ersättning för hjälparbete i föreningen. Gåvan betraktas alltid i sådant fall som lön med avdrag för skatt och inbetalning av sociala avgifter. Gåvor till exempelvis styrelseledamot som avslutat sitt uppdrag är skattefria så länge de följer Skatteverkets regler om högsta tillåtna belopp och syfte.

Vicevärdens arvode beslutas av styrelsen. Vicevärden ska inte närvara vid styrelsens beslut i detta ärende.

Autogiro

Autogiro, Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Att betala månadsavgiften eller hyran via autogiro är tryggt och säkert. Beloppet dras automatiskt från ditt konto sista vardagen i månaden och du får i god tid besked om hur mycket som kommer att dras. Anslut dig till tjänsten genom att anmäla dig på din internetbank eller genom att fylla i blanketten via länken nedan.

För att ansluta dig till tjänsten fyller du i blankett här >

Vi skickar därefter anmälan till banken och är alla uppgifter korrekta går det snabbt att få igång autogirot. Så fort vi fått godkännande från banken skickar vi en bekräftelse till dig. Då är ditt autogiro aktivt och du kan se kommande dragning på din internetbank.

Om några uppgifter saknas eller är felaktiga kontaktar vi dig via brev, så att du kan komplettera din anmälan.

Om du har ett aktivt autogiro och pengarna inte dragits, så beror det oftast på att det saknats täckning på kontot. Autogirot dras natten till den sista vardagen i månaden. Finns det inte tillräckligt med pengar på kontot då, görs automatiskt nya försök i ytterligare två vardagar. Sedan avbryts den automatiska betalningen och den måste i stället göras manuellt.

Det går att kombinera autogiro och e-faktura. Det kallas e-autogiro. I stället för specifikation på papper i din brevlåda får du fakturan direkt till din internetbank kring den 12e varje månad. Till skillnad från e-faktura behöver du inte godkänna betalningen – den dras automatiskt.

Avgift

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Kostnaden för boendet i en bostadsrätt kallas avgift. Avgiften ska inte förväxlas med hyra för exempelvis parkeringsplatser, garage, förråd med mera. Avgiften ska betalas vid den tidpunkt som regleras av de avtal du undertecknat. Om avgiften betalas för sent kan det leda till att du förverkar rätten till bostadsrätten.

Det är styrelsen för bostadsrättsföreningen som fastställer avgiftsnivåerna. Styrelsen är skyldig att ta hänsyn till föreningens kända drifts- och förvaltningskostnader och planerade underhållskostnader när dessa beslut fattas. Föreningens stämma får inte fatta beslut om avgifter.

Till grund för avgiften ligger oftast lägenhetens så kallade andelstal, det vill säga hur stor del av bostadsrättsföreningen varje lägenhet motsvarar. Andelstalet sätts när föreningen bildas och styrs av bostadsytan. Men även andra faktorer spelar in, till exempel läge i fastigheten, våning och ljusinsläpp. Det gör att två lika stora lägenheter kan ha olika andelstal och därmed olika stora avgifter. Förutom andelstal kan man ha andra principer som kostnadsfördelning.

I årsredovisningen ser du avgifterna som en intäkt till föreningen, benämnd årsavgift. Vanligast är dock att man betalar avgiften månadsvis och det kallas då för månadsavgift.

Avier

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra, Uthyrning

Avier för inbetalning av avgift/hyra skickas ut kvartalsvis. Du får alltså vid varje tillfälle avier för de tre kommande inbetalningsdatumen.

Om du inte har fått någon avi ska du börja med att kontrollera om den har kommit som e-faktura till din internetbank och att vi har rätt adress till dig. Kontakta din förening eller HSB Nordvästra Skåne, så får du hjälp.

Om du har blivit av med en avi så kan du själv hämta den här >

Månadsavgiften betalas i förskott. Om du precis har flyttat in i din bostadsrätt och tillträdesdagen är mitt i månaden så har innevarande månads avgift betalats av säljaren. Det beloppet korrigeras på tillträdesdagen av mäklaren, om ni inte kommit överens om annat. Om tillträdesdagen är den första eller sista i månaden så är det köparen som betalar den kommande månadsavgiften. Avierna får du när överlåtelsen är registrerad. Den första avin har då framskjuten sista inbetalningsdag. Vid inflyttning kan det alltså bli två inbetalningar samma månad, för innevarande och kommande månad.

Om du har sålt din lägenhet och har avier kvar, så ska du inte lämna över dessa till köparen. Köparen får sina egna avier när överlåtelsen är registrerad. I övrigt gäller samma som ovan vid tillträde mitt i månaden respektive den första eller sista i månaden.

Om du råkat dubbelbetala din månadsavgift kan du välja mellan att ha beloppet till godo vid nästa avisering, eller att få pengarna utbetalda. Hör vi inte av dig så har du automatiskt beloppet till godo. Vill du ha dem utbetalda så kontaktar du oss med uppgift om bank, clearingnummer och kontonummer.

Det kan hända att man använder fel OCR-nummer vid inbetalning. Om du har använt ett gammalt nummer, eller numret som tillhör en kommande avi, så känner systemet vanligtvis av detta och pengarna kommer rätt ändå. Men för säkerhets skull rekommenderar vi att du kontaktar oss, så att vi kan kolla att det blivit rätt.

Beslut som kräver föreningsstämma

Styrelsen i en bostadsrättsförening har långtgående befogenheter att fatta beslut i ärenden som gäller förvaltningen av föreningen. Styrelsen beslutar ensam om föreningens budget, avgifter och hyror, när underhåll skall göras med mera.

Vissa saker har inte styrelsen befogenhet att besluta om. Utöver de punkter som framgår av stadgarna angående beslut på ordinarie stämma så fattar stämman även beslut i många ärenden, till exempel kring ny- eller ombyggnad, rivning, köp eller försäljning av egendom.

 

Budget

Styrelsen ska årligen fastställa en budget för kommande år. Styrelsen bör även samtidigt behandla en ekonomisk flerårsprognos. Styrelsen är skyldig att i budgeten uppta medel som klarar de kostnader som föreningen har inklusive avsättning till yttre underhåll.

Styrelsen är skyldig att göra avsättning till fond för yttre underhåll i enlighet med vad som framgår av den reviderade underhållsplanen. Underhållsplanen skall revideras årligen efter genomförd besiktning av föreningens fastigheter.

I samband med budgetbeslut fastställer styrelsen även avgifter och hyror. Dessa skall ge tillräckliga intäkter till föreningens ekonomi för att täcka de budgeterade kostnaderna.

Föreningsstämma

Föreningsstämma, Kallelse, Protokoll

Stämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman behandlar bl a val av styrelse, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och motionsbehandling.

På stämman har bostadsrättshavarna rösträtt. Man har en röst per bostadsrätt på stämman, även om det är flera personer som är bostadsrättshavare till samma lägenhet. Om samma person äger mer än en bostadsrätt har han/hon ändå en röst på stämman.

 • För att få rösta på stämman måste du ha fullgjort dina förpliktelser gentemot föreningen, t ex inte ha rest på en eller flera avgifter
 • Kallelse till föreningsstämma ska enligt lag ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman
 • Även om en bostadsrätt representeras av mer än en person så har man enbart en röst på stämman vid beslutsfattande
 • Bostadsrättshavare har rätt att skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en giltig fullmakt med sig och visa upp vid fastställandet av röstlängden. Om du går själv på stämman får du ha ett biträde med dig
 • De som får vara ombud/biträde kan variera och framgår av föreningens stadgar
 • Ombud får enbart företräda en medlem

Beslut på stämma

De allra flesta beslut fattas med enkel majoritet, det vill säga en röst mer än hälften av antalet avgivna röster i omröstningen. (t ex röstar 33 stämmodeltagare i en omröstning. Det förslag som får minst 17 röster har vunnit omröstningen). Vid lika röstetal avgörs frågan av den mening som stämmoordförande företräder.

Vid personval är den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal i personval avgörs beslutet genom lottning.

Kallelse till stämma

Normalt är det styrelsen som kallar till stämma. Varje år ska det hållas ordinarie föreningsstämma senast sex månader efter bokslutsdagen. Dessutom kan styrelsen kalla till extra föreningsstämma. Om styrelsen inte kallar till stämma kommer, enligt lagen om ekonomiska föreningar, Bolagsverket att kalla till stämma på föreningens bekostnad. Styrelsen är skyldig att kalla till stämma om:

 • föreningens revisor skriftligen kräver det ska styrelsen kalla till stämma. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen;
 • mer än tio procent av bostadsrättshavarna skriftligen kräver det ska styrelsen kalla till stämma. Kallelse ska gå ut senast två veckor efter det att begäran blivit känd av styrelsen;
 • styrelsen inte kallar till stämma trots krav från revisor eller tio procent av bostadsrättshavarna kan Bolagsverket kalla till stämma.

Garage- och parkeringsplats

I många bostadsrättsföreningar kan du som boende hyra garage- eller parkeringsplats. Du tecknar då hyresavtal med din förening. Hyrans storlek, policy för köer, uppsägningstid med mera fastställs av styrelsen. Om du säljer din bostadsrätt och flyttar från föreningen upphör hyresavtalet omedelbart och automatiskt utan uppsägningstid. Hyreskontraktet går inte automatiskt över till den som köper din bostadsrätt.

Kontakta styrelsen eller föreningens vicevärd för att anmäla intresse för garage- eller parkeringsplats.

I en del föreningar är det HSB Nordvästra Skåne som hanterar uthyrningen av garage- och parkeringsplatser. Detta kan styrelsen eller vicevärden upplysa dig om. I några bostadsrättsföreningar upplåts även garageplats med bostadsrätt. Dessa platser köps med en överlåtelseavgift. Därefter betalar man av styrelsen fastställd avgift för garageplatsen.

Hyra

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Styrelsen fastställer hyresnivåer för de objekt som hyrs ut. Det kan vara parkeringsplatser, garage, förråd, lokaler för kommersiell- eller annan verksamhet med mera. Hyran ska inte förväxlas med avgiften, som du betalar för din bostadsrätt.

Hyran ska betalas i den tid som regleras av de avtal du undertecknat. Om hyran betalas för sent kan det leda till att du förverkar rätten till objektet som hyran avser.

Det är styrelsen för bostadsrättsföreningen som fastställer hyresnivåerna. Styrelsen är skyldig att ta hänsyn till föreningens kända drifts- och förvaltningskostnader och planerade underhållskostnader när dessa beslut fattas. Föreningens stämma ska inte fatta beslut om hyror.

Medlem i HSB

HSB Nordvästra Skåne är en medlemsägd organisation. Alla som köper en HSB-bostadsrätt måste ansöka om medlemskap både i HSB Nordvästra Skåne och i bostadsrättsföreningen där bostadsrätten ligger.

Som HSB-medlem berättigas du till ett stort antal medlemsförmåner. Det kan vara rabatt på resor, hyrbil, hemförsäkring och mycket annat. Du får också tidskriften Hemma i HSB med post ca 6 ggr/år.

Läs mer om dina medlemsförmåner under Medlemserbjudanden >

För att bli medlem i HSB Nordvästra Skåne betalar du en andel i den ekonomiska föreningen. Denna andel kostar för närvarande 500 kr. Andelen får du återbetald om du någon gång lämnar medlemskapet men du måste vara medlem så länge du äger en HSB-bostadsrätt.

Om du inte redan har köpt en bostadsrätt blir du medlem i den så kallade ”Fria gruppen”. Du blir då en gång per år kallad till informationsmöte angående kommande nyproduktion samt val av gruppens representanter till HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma. Som medlem i Fria gruppen betalar du en medlemsavgift som för närvarande är 300 kr/år. Äger du en HSB-bostadsrätt så betalar din bostadsrättsförening din årsavgift.

Ansök om medlemskap i HSB Nordvästra Skåne >

 

Pantförskrivning

Som bostadsrättshavare kan du pantförskriva bostadsrätten som säkerhet för ett lån. Enligt lag måste pantsättningar registreras i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister. För detta tar föreningen ut en administrativ avgift, som du får faktura på. Avgiften motsvarar 1 % av prisbasbeloppet och är 448 kronor år 2017.

I de bostadsrättsföreningar som köper administrativ förvaltning av HSB Nordvästra Skåne utförs detta av oss.

Om en bostadsrättshavare inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen är styrelsen skyldig att underrätta långivaren som har pant i bostadsrätten.

Påminnelser

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra, Påminnelser, Uppsägning/vräkning

Om vi inte mottagit betalning för din månadsavgift, ett hyresobjekt eller en utskickad faktura så skickar vi en påminnelse. Detta är för att uppmärksamma dig på att avgiften eller hyran ligger obetald hos oss. Detta kan naturligtvis ha många anledningar men börja med att kontrollera så att du betalt rubricerad faktura och så att uppgifterna du angav vid betalningstillfället var rätt. Har du autogiro så kontrollera med din bank varför dragning inte kunde göras. Har betalningen av någon anledning uteblivit så bör du betala manuellt snarast.

För vidare felsökning kan du kontakta oss så hjälper vi dig vidare >

Styrelsens uppdrag

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Enligt normalstadgarna kan styrelsen bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter.

Styrelsen:

 • ansvarar för föreningens angelägenheter och är den juridiskt ansvarige fastighetsägare som svarar för att föreningen uppfyller alla gällande lagar och bestämmelser.
 • har långtgående befogenheter att fatta beslut för att fullgöra sitt uppdrag.
 • beslutar om allt underhåll av föreningens fastigheter. Även om det är mycket kostsamma åtgärder som t ex byte av tak så är det styrelsen som beslutar. Det är viktigt att styrelsen informerar medlemmarna om kommande större underhållsåtgärder.
 • är ansvarig för att husen hålls i gott skick och att föreningens fastigheter besiktigas årligen. Därefter skall styrelsen se till att föreningens underhållsplan uppdateras samt att erforderliga ekonomiska medel avsätts för kommande planerat underhåll.
 • beslutar om avgifternas och eventuella hyrors storlek och förändringar.

Styrelsens ansvar prövas årligen av föreningens ordinarie stämma.

Städdag

I många föreningar har man gemensamma städdagar där föreningens medlemmar hjälps oss att göra fint i föreningen. Den här typ av aktivitet stärker gemenskapen och är ett sätt att hålla nere föreningens kostnader för skötsel.

Föreningen har inte rätt att ta ut en avgift för att du inte är med på städdagen. Föreningen har endast rätt att ta ut avgifter för vad som står reglerat i lagen och i stadgarna.

Sälja lägenhet

Upplåtelse

Första gången en bostadsrätt säljs kallas upplåtelse. Detta sker genom att ett så kallat upplåtelseavtal träffas.

Överlåtelse

När en bostadsrätt säljs vidare av en bostadsrättshavare till en annan kallas det överlåtelse. Köpet regleras genom att ett överlåtelseavtal upprättas. Bostadsrättsföreningen kan inte hindra en bostadsrättshavare att överlåta sin bostadsrätt. För att en överlåtelse skall vara giltig krävs att den sker skriftligen och undertecknas av säljare och köpare. I avtalet skall anges den lägenhet som avses samt det överenskomna priset. Överlåtelse kan ske genom köp, byte, gåva eller arv.

Den som köper en bostadsrätt måste begära inträde i bostadsrättsföreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen givit mandat att fatta beslut. Styrelsen har rätt att göra kreditprövning av den som söker medlemskap. Om medlemskap vägras blir överlåtelsen ogiltig.

Den som vägras medlemskap kan få frågan prövad av Hyresnämnden >

Alla överlåtelser ska registreras, anlitar föreningen HSB Nordvästra Skåne för sin administrativa förvaltning registreras de hos oss.

Överlåtelsevärde

Vid överlåtelse av en bostadsrätt kommer köpare och säljare själva överens om köpesumman – överlåtelsevärdet.

Att sälja utan mäklare

Du kan sälja din bostadsrätt utan att anlita mäklare. Självklart måste affären genomföras på ett korrekt sätt, annars kan den i värsta fall bli ogiltig. Kontakta alltid HSB Nordvästra Skåne i samband med bodelning, gåva, arv, dödsbo eller om du har andra frågor kring överlåtelsen.

Information om hur du säljer din lägenhet utan mäklare finns här >

Överlåtelseavgift

I samband med överlåtelser tar föreningen ut en överlåtelseavgift. Det är en administrativ kostnad, som i de allra flesta fall faktureras säljaren. I vissa fall är föreningens stadgar skrivna så att köparen står för överlåtelseavgiften.

Kontrolluppgifter

Enligt Skatteverkets regler skickas uppgifter till kontrolluppgift KU55 ut i slutet av januari. HSB kan inte lämna ut kontrolluppgifter i förhand.

Underhåll

Inre fond, Underhåll, Underhåll av föreningen

Att bo i bostadsrätt skiljer sig på flera punkter mot att bo i hyresrätt. Bostadsrättshavaren äger föreningens fastighet/er tillsammans med övriga bostadsrättshavare. Någon annan ägare finns inte. Dessutom har bostadsrättshavaren rätt att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Därav namnet bostadsrättshavare.

Som bostadsrättshavare har du underhållsansvar för det mesta i lägenheten. En tumregel är att du ansvarar för allt som syns inne i lägenheten med undantag för anordning för uppvärmning, till exempel element. I föreningens stadgar anges vad du som bostadsrättshavare har underhållsansvar för. Läs därför alltid stadgarna innan du påbörjar ett arbete!

Du som är bostadsrättshavare har stora rättigheter att göra förändringar inne i din lägenhet utan att söka tillstånd från föreningens styrelse.

Du får till exempel:

 • måla eller tapetsera om
 • byta golvbeläggning
 • öppna ett valv mellan rum (om väggen inte är bärande)
 • riva en icke bärande innervägg
 • byta köksinredning och vitvaror
 • byta blandare
 • sätta in en säkerhetsdörr (avvikelse kan förekomma i din bostadsrättsförenings stadgar. Kontrollera i stadgarna vad som gäller hos dig.)
 • byta lås i lägenhetsdörren
 • renovera badrummet

En god regel är att alltid fråga styrelsen även om de inte formellt ska godkänna det du tänker göra. Styrelsen har ofta detaljkunskap om fastigheten som kan vara bra att känna till innan du börjar riva en vägg eller borra hål. Det finns ofta installationer i innerväggarna (t ex el- och vattenledningar) som du måste känna till.

Du måste alltid se till att alla förändringar görs fackmässigt. Det betyder att arbetet ska göras enligt de normer och krav som ställs.

En ändring av planlösningen kan vara anmälningspliktig till kommunens byggnadsnämnd.

Du måste fråga styrelsen:

 • om du ska installera en köksfläkt (för att få reda på vilken typ som får monteras i ditt kök)
 • riva en bärande vägg eller förändra installation av ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Du får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innebär:

 • ingrepp i bärande konstruktion
 • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får inte neka tillstånd till en åtgärd som avses i de tre punkterna ovan om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Tänk på att ändringar i lägenheten kan vara anmälningspliktigt eller bygglovspliktigt. Om detta inte följs kan kommunen döma ut sanktionsavgift.

Alla arbeten skall utföras fackmässigt. Tänk på att vissa jobb enbart får utföras av personal med särskild behörighet.

OBS: Om du ska förändra bärande konstruktioner, befintliga installationer för ventilation, avlopp, värme, vatten eller gas ska du alltså först begära tillstånd från föreningens styrelse och visa att åtgärden inte påverkar husets konstruktion eller grannar. Även dessa åtgärder kan omfattas av kraven på anmälningsplikt till kommunens byggnadsnämnd.

Vicevärd

Många styrelser utser en vicevärd som verkställer styrelsens beslut och handlägger föreningens förvaltningsuppgifter. Vicevärden betraktas oftast som anställd av bostadsrättsföreningen ur arbetsrättslig synvinkel och brukar inte vara en del av föreningens styrelse. Det finns inga hinder för att vicevärden är med vid styrelsens möten t ex som föredragande i aktuella ärenden. Om en vicevärd rent arbetsrättsligt är att klassa som anställd eller uppdragstagare är beroende av flertalet omständigheter. Vid osäkerhet är det alltid bra att kontakta någon med juridisk expertis inom området eftersom det annars kan stå föreningen dyrt i en eventuell tvist. Det är viktigt att det finns en arbetsinstruktion upprättad över vilka arbetsuppgifter som ingår i vicevärdssysslan.

Styrelsen bör vara uppmärksam på att man är ansvarig för vicevärdens arbetsmiljö och måste bedöma och minimera de risker som eventuellt kan finnas. Se även till att den som arbetar för föreningen är ordentligt försäkrad.

Det är styrelsen som beslutar om vicevärdens arvode/lön. På lön och övriga ersättningar till vicevärden ska skatt innehållas och arbetsgivaravgift betalas. Även om det inte finns något anställningsavtal mellan vicevärden och föreningen, utan vicevärden är förtroendevald, så räknas ersättningen för uppdraget rent skattemässigt som lön.

Hittar du inte vad du letar efter?