Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Återställ filter

Avgift

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Kostnaden för boendet i en bostadsrätt kallas avgift. Avgiften ska inte förväxlas med hyra för exempelvis parkeringsplatser, garage, förråd med mera. Avgiften ska betalas vid den tidpunkt som regleras av de avtal du undertecknat. Om avgiften betalas för sent kan det leda till att du förverkar rätten till bostadsrätten.

Det är styrelsen för bostadsrättsföreningen som fastställer avgiftsnivåerna. Styrelsen är skyldig att ta hänsyn till föreningens kända drifts- och förvaltningskostnader och planerade underhållskostnader när dessa beslut fattas. Föreningens stämma får inte fatta beslut om avgifter.

Till grund för avgiften ligger oftast lägenhetens så kallade andelstal, det vill säga hur stor del av bostadsrättsföreningen varje lägenhet motsvarar. Andelstalet sätts när föreningen bildas och styrs av bostadsytan. Men även andra faktorer spelar in, till exempel läge i fastigheten, våning och ljusinsläpp. Det gör att två lika stora lägenheter kan ha olika andelstal och därmed olika stora avgifter. Förutom andelstal kan man ha andra principer som kostnadsfördelning.

I årsredovisningen ser du avgifterna som en intäkt till föreningen, benämnd årsavgift. Vanligast är dock att man betalar avgiften månadsvis och det kallas då för månadsavgift.

Beslut som kräver föreningsstämma

Styrelsen i en bostadsrättsförening har långtgående befogenheter att fatta beslut i ärenden som gäller förvaltningen av föreningen. Styrelsen beslutar ensam om föreningens budget, avgifter och hyror, när underhåll skall göras med mera.

Vissa saker har inte styrelsen befogenhet att besluta om. Utöver de punkter som framgår av stadgarna angående beslut på ordinarie stämma så fattar stämman även beslut i många ärenden, till exempel kring ny- eller ombyggnad, rivning, köp eller försäljning av egendom.

 

Budget

Styrelsen ska årligen fastställa en budget för kommande år. Styrelsen bör även samtidigt behandla en ekonomisk flerårsprognos. Styrelsen är skyldig att i budgeten uppta medel som klarar de kostnader som föreningen har inklusive avsättning till yttre underhåll.

Styrelsen är skyldig att göra avsättning till fond för yttre underhåll i enlighet med vad som framgår av den reviderade underhållsplanen. Underhållsplanen skall revideras årligen efter genomförd besiktning av föreningens fastigheter.

I samband med budgetbeslut fastställer styrelsen även avgifter och hyror. Dessa skall ge tillräckliga intäkter till föreningens ekonomi för att täcka de budgeterade kostnaderna.

Fastighetsförsäkring

Bostadsrättstillägg, Fastighetsförsäkring, Hemförsäkring

Styrelsen är skyldig att se till att föreningen har en fastighetsförsäkring. HSB Nordvästra Skåne genomför en regelbunden upphandling av fastighetsförsäkring som respektive bostadsrättsförening kan ansluta sig till.

Fastighetsförsäkringen omfattar de delar i föreningens fastigheter som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. Vad detta är framgår av föreningens stadgar.

Delar av lägenheten/fastigheten har bostadsrättshavaren underhållsansvaret för. Vad det är framgår av föreningens stadgar. Kort sagt kan det beskrivas vid att allt som är synligt inne i lägenheten samt det underliggande material som är en förutsättning för ytskiktet (t ex tätskikt bakom kakel i badrum). Undantag från denna regel är anordning för uppvärmning (t ex radiatorer/värmeelement). Av denna anledning är det av högsta vikt att bostadsrättshavaren har en hemförsäkring och bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Allt fler föreningar tecknar bostadsrättstillägg för sina medlemmar för att säkerställa att försäkringen finns. I dessa föreningar är det tillräckligt att bostadsrättshavaren tecknar en vanlig hemförsäkring. Hör med din förening om styrelsen tecknat bostadsrättstillägg.

Fönster

Fönster, Inre fond, Underhåll, Underhåll av föreningen

Det är du som är bostadsrättshavare som ansvarar för lägenhetens fönster, gångjärn, beslag m m. Föreningen ansvarar för underhåll på det som syns på utsidan av fönstret. Övrigt underhåll är ditt ansvar.

Om ett glas går sönder i fönstret, oavsett hur det har gått till, så är det du som bostadsrättshavare som ansvarar för att det byts ut på din bekostnad. Om någon, till exempel genom en olyckshändelse, gjort sönder ditt fönster och du vet vem det är, kan du försöka kräva den personen på kostnaderna.

Hyra

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Styrelsen fastställer hyresnivåer för de objekt som hyrs ut. Det kan vara parkeringsplatser, garage, förråd, lokaler för kommersiell- eller annan verksamhet med mera. Hyran ska inte förväxlas med avgiften, som du betalar för din bostadsrätt.

Hyran ska betalas i den tid som regleras av de avtal du undertecknat. Om hyran betalas för sent kan det leda till att du förverkar rätten till objektet som hyran avser.

Det är styrelsen för bostadsrättsföreningen som fastställer hyresnivåerna. Styrelsen är skyldig att ta hänsyn till föreningens kända drifts- och förvaltningskostnader och planerade underhållskostnader när dessa beslut fattas. Föreningens stämma ska inte fatta beslut om hyror.

Inre fond

Inre fond, Underhåll, Underhåll av föreningen

Bostadsrättslagen innehåller inga bestämmelser om inre fond. Men en del föreningar har ett system med inre fond (kallas också fond för inre underhåll, inre underhållsfond, inre reparationsfond). Då har man ett antal inre fonder (en för varje lägenhet).

Vad du får använda den inre fonden till är olika från förening till förening. Börja därför alltid med att fråga styrelsen, vicevärden eller förvaltaren. För att utbetalning ur inre fonden ska kunna göras behöver du fylla i en uttagsblankett med uppgifter om bland annat bank samt clearing- och kontonummer. Blanketten får du av styrelsen eller vicevärden. Om din förening har fastighetsförvaltning är det förvaltaren som skickar blanketten till dig.

Resultaträkning

Resultaträkningen är en sammanställning av föreningens intäkter och kostnader för en viss period, oftast räkenskapsåret. Av resultaträkningen kan du utläsa hur verksamhetens ekonomiska resultat för perioden blev.

I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter under perioden. Från dessa dras samtliga kostnader varefter man kan utläsa rörelseresultat, resultat före skatt och årsresultat. Av årets resultat görs dispositioner till fond för yttre underhåll.

Stadgar

Stadgar för bostadsrättsföreningen ska upprättas i enlighet med bostadsrättslagen. För att stadgarna ska gälla ska de vara antagna av bostadsrättsföreningen och därefter registrerade av Bolagsverket. Stadgarna i HSB-föreningarna ska också vara godkända av HSB Riksförbund. Du kan få stadgarna från föreningens styrelse.

Stadgarna utgör en sammanställning och ett tydliggörande av de viktigaste bestämmelserna som gäller i bostadsrättsföreningen. Av stadgarna framgår bland annat hur beslut fattas i föreningen och vilka rättigheter och skyldigheter som du har i föreningen. En annan viktig fråga som anges i stadgarna är vem som har ansvaret för underhåll av lägenheten och fastigheten i övrigt. I stadgarna kan du även läsa om på vilka grunder en bostadsrättshavare kan bli uppsagd från rätten att bo i föreningen.

Stambyte

Badrum, Stambyte, Underhåll av föreningen

Med åren åldras såväl vattenledningar som avloppsrör samtidigt som det samlas avlagringar inne i rören. Det innebär att föreningen får problem med återkommande stopp i avlopp och vattenskador på grund av läckage. Det kan till och med gå så långt att vissa lägenheter blir utan vatten. Efter cirka 40–60 år behöver därför både tappvattenledningar och avloppsrör bytas. Detta kallas stambyte. I samband med stambyte passar man oftast på att renovera samtliga badrum och toaletter i föreningens lägenheter.

Stambytet i sig är en underhållsåtgärd som beslutas av styrelsen i föreningen.

Stambytet innebär att hantverkarna måste öppna upp väggar och golv i t ex badrum. Enligt stadgarna är ansvaret för återställning av tätskikt och ytskikt i badrum bostadsrättshavarens. Praktiskt taget alla bostadsrättsföreningar beslutar därför, med stämmobeslut, att tillfälligt överlåta detta ansvar till bostadsrättsföreningen och samtidigt renovera badrummen med nya tätskikt, kakel på väggar, klinker på golv, nytt porslin m m. När stambytet är genomfört och badrummet är renoverat återgår ansvaret till bostadsrättshavaren.

Om du tänker renovera ditt badrum så fråga alltid styrelsen om det planeras ett stambyte de närmaste åren.

Styrelsens uppdrag

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Enligt normalstadgarna kan styrelsen bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter.

Styrelsen:

 • ansvarar för föreningens angelägenheter och är den juridiskt ansvarige fastighetsägare som svarar för att föreningen uppfyller alla gällande lagar och bestämmelser.
 • har långtgående befogenheter att fatta beslut för att fullgöra sitt uppdrag.
 • beslutar om allt underhåll av föreningens fastigheter. Även om det är mycket kostsamma åtgärder som t ex byte av tak så är det styrelsen som beslutar. Det är viktigt att styrelsen informerar medlemmarna om kommande större underhållsåtgärder.
 • är ansvarig för att husen hålls i gott skick och att föreningens fastigheter besiktigas årligen. Därefter skall styrelsen se till att föreningens underhållsplan uppdateras samt att erforderliga ekonomiska medel avsätts för kommande planerat underhåll.
 • beslutar om avgifternas och eventuella hyrors storlek och förändringar.

Styrelsens ansvar prövas årligen av föreningens ordinarie stämma.

Underhåll

Inre fond, Underhåll, Underhåll av föreningen

Att bo i bostadsrätt skiljer sig på flera punkter mot att bo i hyresrätt. Bostadsrättshavaren äger föreningens fastighet/er tillsammans med övriga bostadsrättshavare. Någon annan ägare finns inte. Dessutom har bostadsrättshavaren rätt att bo i en viss lägenhet i föreningens hus. Därav namnet bostadsrättshavare.

Som bostadsrättshavare har du underhållsansvar för det mesta i lägenheten. En tumregel är att du ansvarar för allt som syns inne i lägenheten med undantag för anordning för uppvärmning, till exempel element. I föreningens stadgar anges vad du som bostadsrättshavare har underhållsansvar för. Läs därför alltid stadgarna innan du påbörjar ett arbete!

Du som är bostadsrättshavare har stora rättigheter att göra förändringar inne i din lägenhet utan att söka tillstånd från föreningens styrelse.

Du får till exempel:

 • måla eller tapetsera om
 • byta golvbeläggning
 • öppna ett valv mellan rum (om väggen inte är bärande)
 • riva en icke bärande innervägg
 • byta köksinredning och vitvaror
 • byta blandare
 • sätta in en säkerhetsdörr (avvikelse kan förekomma i din bostadsrättsförenings stadgar. Kontrollera i stadgarna vad som gäller hos dig.)
 • byta lås i lägenhetsdörren
 • renovera badrummet

En god regel är att alltid fråga styrelsen även om de inte formellt ska godkänna det du tänker göra. Styrelsen har ofta detaljkunskap om fastigheten som kan vara bra att känna till innan du börjar riva en vägg eller borra hål. Det finns ofta installationer i innerväggarna (t ex el- och vattenledningar) som du måste känna till.

Du måste alltid se till att alla förändringar görs fackmässigt. Det betyder att arbetet ska göras enligt de normer och krav som ställs.

En ändring av planlösningen kan vara anmälningspliktig till kommunens byggnadsnämnd.

Du måste fråga styrelsen:

 • om du ska installera en köksfläkt (för att få reda på vilken typ som får monteras i ditt kök)
 • riva en bärande vägg eller förändra installation av ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Du får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innebär:

 • ingrepp i bärande konstruktion
 • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • annan väsentlig förändring av lägenheten

Styrelsen får inte neka tillstånd till en åtgärd som avses i de tre punkterna ovan om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Tänk på att ändringar i lägenheten kan vara anmälningspliktigt eller bygglovspliktigt. Om detta inte följs kan kommunen döma ut sanktionsavgift.

Alla arbeten skall utföras fackmässigt. Tänk på att vissa jobb enbart får utföras av personal med särskild behörighet.

OBS: Om du ska förändra bärande konstruktioner, befintliga installationer för ventilation, avlopp, värme, vatten eller gas ska du alltså först begära tillstånd från föreningens styrelse och visa att åtgärden inte påverkar husets konstruktion eller grannar. Även dessa åtgärder kan omfattas av kraven på anmälningsplikt till kommunens byggnadsnämnd.

Underhåll av föreningen

Stambyte, Underhåll av föreningen

Föreningens ansvar

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för det så kallade yttre underhållet av föreningens fastigheter och att de hålls i gott skick. Bostadsrättshavaren ansvarar för att lägenheten hålls i gott skick. Gränsdragningen för underhållsansvaret framgår av föreningens stadgar. En tumregel är att bostadsrättshavaren ansvarar för allt som är synligt i lägenheten inklusive lägenhetsdörr och låsanordning, undantaget anordningar för uppvärmning, till exempel värmeelement. Bostadsrättsföreningen ansvarar för allt annat underhåll. Detta gäller i de föreningar som anslutit sig till HSB normalstadgar.

Anbud/offert

HSB Nordvästra Skåne har upprättat ramavtal som bostadsrättsföreningar kan använda för att förenkla upphandlingsprocessen och samtidigt säkerställa en trygg upphandling med bättre villkor och omfattning. Offerter är inget du som medlem har rätt att ta del av, det är bara revisorn som har rätt att ta del av de uppgifterna.

Fastighetsbesiktning

Styrelsen är skyldig att se till att föreningens fastigheter besiktigas varje år. Resultatet av besiktningen skall därefter ligga till grund för uppdatering av föreningens underhållsplan. HSB rekommenderar att besiktningen genomförs av en behörig besiktningsman minst vart tredje år. Övriga år kan besiktning genomföras av annan.

Underhållsplan

Styrelsen ska årligen revidera föreningens underhållsplan. Av underhållsplanen framgår när underhåll planeras för t ex tak, fönster, fasader, målning av trapphus m m. För bostadsrättsföreningar som köper ekonomisk förvaltning från HSB Nordvästra Skåne sträcker sig underhållsplanen 20 år framåt i tiden.

Energideklaration

Enligt lag ska alla flerbostadshus vara energideklarerade. Av deklarationen ska framgå energivärden för varje hus samt en åtgärdsförteckning över vad som kan göras för att förbättra energivärdena. Att huset är energideklarerat ska anslås synligt i varje hus.

Hittar du inte vad du letar efter?