Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Återställ filter

GDPR – dataskyddsförordningen för bostadsrättsföreningar

Dataskyddsförordningen, GDPR, Personuppgift

GDPR, även kallat DSF eller dataskyddsförordningen.  Lagen har tillkommit för att stärka individens personliga integritet. En bostadsrättsförening hanterar många personuppgifter och räknas som personuppgiftsansvarig. Det innebär ett stort ansvar för föreningen och att hanteringen och lagringen av personuppgifter går rätt till.

Det finns mycket att tänka på i samband med implementeringen av GDPR och hur personuppgifter hanteras. Läs HSBs guide om vad styrelsen behöver göra inför implementeringen. Har du ytterligare frågor om GDPR så kan du hitta information här:

  • För allmänna frågor kan HSB-bostadsrättsföreningar kontakta HSBs juridiska rådgivning under vardagar kl 9-16 på telefon 0771-472 472.
  • På internet finns mycket information att hämta. Datainspektionen.se och verksamt.se är två exempel på webbplatser fullmatade med information.

GDPR – dataskyddsförordningen för HSB

Dataskyddsförordningen, GDPR, Personuppgift

Behandling av personuppgifter för dig som är medlem, kund, medarbetare eller förtroendevald i HSB Nordvästra Skåne

HSB Nordvästra Skåne, nedan benämnt HSB, behandlar personuppgifter och för oss är det viktigt att det sker på ett korrekt och effektivt sätt samtidigt som du som enskild tillförsäkras att din personliga integritet skyddas.

Personuppgiftsansvarig respektive -biträdesansvarig är HSB Nordvästra Skåne som du är medlem, kund, medarbetare eller förtroendevald i och som du lämnat dina personuppgifter till.

HSBs personuppgiftsbehandling följer Dataskyddsförordningen.

Inhämtande av personuppgifter

De personuppgifter som HSB kan komma att behandla är exempelvis namn, adressuppgifter, telefonnummer, personnummer, medlemsnummer, e-postadress och sådana uppgifter som behandlas till följd av ditt medlemskap eller annat uppdrag för HSB. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras och uppdateras över tid.

Behandling av personuppgifter

HSB behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet eller för det ändamål du lämnat dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna behandlas vidare för att tillhandahålla dig information, tjänster, förmåner samt erbjudanden relaterade till HSBs verksamhet. Härutöver behandlas personuppgifterna för statistiska ändamål av HSB och samarbetspartners.

Detta innebär exempelvis att HSB behandlar dina personuppgifter för att du ska få relevant information från HSB såsom exempelvis medlemstidningar, erbjudanden och att HSB kan göra undersökningar i syfte att förbättra vår verksamhet etc.

HSB kommer att bevara de insamlade personuppgifterna under den tid som är nödvändig för att uppfylla ovanstående ändamål. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

HSB kommer inte att behandla särskilda kategorier av personuppgifter, såsom ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. HSB kommer inte heller behandla genetiska uppgifter (DNA) eller biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck) för att entydigt identifiera en fysisk person.

Utlämnande av personuppgifter

HSB kan komma att inhämta, tillhandahålla eller lämna ut personuppgifter från och till bolag/ föreningar inom HSB och våra samarbetspartners, för att erbjuda tjänster och utföra behandling enligt ovan. HSB har även serviceavtal med tredje parter som behandlar personuppgifter för HSBs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Om ditt medlemskap, kundrelation m.m. upphör

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som uppgifterna samlades in för. Detta kan innebära att dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid ditt medlemskap eller kundrelation i HSB består. Viss behandling kan dock även fortsätta efter medlemskapets eller kundrelationens upphörande för att följa upp exempelvis ditt utträde som medlem eller så länge du har åtaganden gentemot HSB, såvida inte annat följer av lag.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros HSB behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Dina rättigheter

Du kan som medlem i HSB anmäla till HSB att du inte vill att dina uppgifter behandlas av HSB för direktmarknadsföringsändamål, såsom för erbjudande av tjänster från samarbetspartners. Du kan också anmäla om du i övrigt inte vill ta emot marknadsföring. HSB kommer vidta alla rimliga åtgärder för att rätta, blockera eller radera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Du har enligt Dataskyddsförordningen  rätt att kostnadsfritt få närmare information om vilka personuppgifter HSB har registrerade om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Har du andra frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta HSB Nordvästra Skåne.

Läs HSB Nordvästra Skånes personuppgiftspolicy här >

 

Hittar du inte vad du letar efter?