Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Återställ filter

Arvoden

Stämman ska alltid i förväg besluta om de arvoden och andra principer för ersättningar till styrelsen och föreningsvald revisor som ska gälla.

Stämman kan antingen fastställa arvode till respektive förtroendevald eller fastställa en summa för arvoden som ska betalas ut. Oftast ställer stämman en summa pengar till styrelsens förfogande att fördela inom sig utifrån hur man fördelar arbete och ansvarsfrågor. I stämmoprotokollet är det viktigt att man tydligt anger de arvoden som beslutats även om de är oförändrade. Har stämman beslutat att exempelvis ett inkomstbasbelopp ska fördelas bör detta belopp anges i kronor.

Andra ersättningar än de som stämman fastställt får inte utgå till styrelsens ledamöter. Därför ska stämman också fatta beslut om ersättningar för arbete utfört av styrelseledamöter utöver ordinarie styrelseuppdrag. Föreningsstämman kan till exempel besluta att extra ersättningar till styrelsen kan utgå med ett visst timpris alternativt att stämman ger styrelsen en kostnadsram inom vilken styrelsen kan fatta beslut om extra ersättning till arbete som inte ligger inom det vanliga styrelseuppdraget. Ett förslag till styrelsen är att utarbeta en beskrivning över de arbetsuppgifter som ingår i en ledamots ordinarie uppdrag. Kostnader som uppkommit i styrelsearbetet kan styrelseledamoten få ersättning för till exempel telefonersättning, bilersättning och utlägg för föreningens räkning. Alla sådana kostnader måste dock kunna verifieras för att kunna ses som kostnadsersättning. I annat fall är de att anse som lön eller arvode, skatt ska innehållas och arbetsgivaravgift betalas. Detta innebär att telefonersättning inte kan utbetalas med ett fast belopp i förskott utan att betraktas som lön. Man kan få en gåva som ersättning för hjälparbete i föreningen. Gåvan betraktas alltid i sådant fall som lön med avdrag för skatt och inbetalning av sociala avgifter. Gåvor till exempelvis styrelseledamot som avslutat sitt uppdrag är skattefria så länge de följer Skatteverkets regler om högsta tillåtna belopp och syfte.

Vicevärdens arvode beslutas av styrelsen. Vicevärden ska inte närvara vid styrelsens beslut i detta ärende.

Hittar du inte vad du letar efter?