Allmänt

Dessa villkor (”villkoren”), utgör regler för din annonsering på den del av HSB Nordvästra Skånes hemsida, www.hsbnvs.se, som kallas Bostadstorget. (”Bostadstorget”). Genom att annonsera på Bostadstorget godkänner du dessa villkor och förbinder dig att följa dem. Villkoren gäller från den 7 december 2016.

Dina personuppgifter

Du kan när som helst själv radera ditt konto här på hsbnvs.se.

Läs mer om hur HSB Nordvästra Skåne behandlar personuppgifter här >

Förutsättningar för din annonsering på Bostadstorget

För att annonsera på Bostadstorget måste du vara 18 år gammal. Du måste också vara innehavare till den bostadsrätt du vill sälja/hyra ut eller inneha förstahandskontrakt för det förråd, den p-plats eller det garage som du vill hyra ut. Om du registrerar en bostadsrättsförening som användare intygar du att du har behörighet att teckna föreningen.

Annonsering på Bostadstorget

I Bostadstorgets regler för annonsering (se nedan) finns också regler för utformning av annonser. För att annonsera på Bostadstorget måste du följa reglerna för annonsering. HSB Nordvästra Skåne förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en annonsör som missbrukar, manipulerar eller använder Bostadstorget i strid med villkoren.

Om innehållet

Med innehåll avses allt sådant innehåll som du som annonsör skapar och/eller lägger upp på Bostadstorget som t ex bilder, filmer och annonstexter. Genom att du annonserar garanterar du att innehållet inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, som t ex musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda. Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i innehållet (exempelvis i en bild eller en film) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt sin medverkan.

Immateriella rättigheter

HSB Nordvästra Skåne innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och allt övrigt material/information som görs tillgängligt genom din annonsering av Bostadstorget. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för annonsering på Bostadstorget. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Ansvar

Bostadstorget låter användare, genom sin annons, sälja eller hyra ut sin bostad, sitt förråd, sin garage eller p-plats. HSB Nordvästra Skåne har ingen kontroll över, och medverkar inte, i relationen mellan en köpare och en säljare eller mellan en uthyrare och en hyresgäst. HSB Nordvästra Skåne ansvarar inte för annonsen.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla HSB Nordvästra Skåne skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet. HSB Nordvästra Skåne kan aldrig hållas ersättningsskyldigt i samband med annonsering på Bostadstorget.

Förändringar av Bostadstorget

HSB Nordvästra Skåne kan när som helst, och utan föregående information, besluta att avveckla Bostadstorget eller ersätta Bostadstorget med andra funktioner. I sådant fall förbehåller sig HSB Nordvästra Skåne rätten att avsluta din tillgång till Bostadstorget, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta t ex genom meddelande till din registrerade e-postadress.

Ändringar i villkoren

HSB Nordvästra Skåne kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke inhämtar vi detta innan förändringen träder i kraft.

Regler för annonsering

HSB Nordvästra Skåne gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Bostadstorget, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Publiceringstid: Du som användare måste själv plocka bort annonsen när syftet med annonseringen är uppfyllt, t ex när du har sålt eller hyrt ut din bostad. Eftersom HSB Nordvästra Skåne vill minimera antalet inaktuella annonser på Bostadstorget kan en en annons tas bort av HSB Nordvästra Skåne efter två månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare: HSB Nordvästra Skåne förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser innan publicering samt att neka eller ta bort en annons på grund av att den bryter mot villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot HSB Nordvästra Skånes principer och anda.

Kontaktuppgifter till dig som annonsör: Du måste ange dina kontaktuppgifter i annonsen, men du får gärna lägga in kontaktuppgifter till din mäklare istället om så önskas. Om du endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera på Bostadstorget.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in samma annons mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya.

Uthyrning av lägenhet: Vid annonsering under ”uthyres” eller ”uthyres i andra hand” garanterar du som annonsör att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan lägenheten är visad och avtal/kontrakt tecknats och godkänts av bostadsrättsföreningen.