Ordinarie föreningsstämma

Styrelsen för HSB Nordvästra Skåne har beslutat att ordinarie föreningsstämma hålls den 12 december 2017 klockan 18:00. Formell kallelse tillsammans med stämmohandlingar skickas till anmälda fullmäktigeledamöter i stadgeenlig tid.

Vi uppmanar samtliga medlemsorganisationer att anmäla in valda fullmäktigeledamöter.

Nominering av kandidater

Valberedningen har beslutat att nomineringar till val av styrelse, revisorer och valberedning ska ske senast den 31 augusti 2017. Nomineringar sker med e-post till val@hsbhbg.se eller med brev till: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen, Box 2030, 250 02  Helsingborg.

Motioner

Motioner till fullmäktige skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2017. Motion ska vara skriftlig och uppta ärende med förslag till beslut som fullmäktige kan ta ställning till. Motioner skickas till HSB Nordvästra Skåne, Motion, Box 2030, 250 02  Helsingborg.