Föreningsstämman är HSB Nordvästra Skånes högsta beslutande organ

Våra medlemsorganisationer är också våra ägare och dessa väljer årligen representanter (fullmäktigeledamöter) vilka kallas till föreningsstämman.

Föreningsstämman behandlar bland annat årsredovisning och bokslut, väljer styrelse och behandlar eventuellt inkomna motioner.

 

Föreningsstämma/Fullmäktigesammanträde

Ordinarie fullmäktigesammanträde hålls i Ramlösa Brunnshotell den 10 december 2019.

Valberedning
Nomineringar till uppdrag som styrelseledamot, revisor, valberedning mm ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 augusti.
Valberedningen nås enklast med e-post till val@hsbhbg.se. Det går även att skicka post till:
HSB Nordvästra Skåne, Valberedningen, Box 2030, 250 02  Helsingborg

Motioner
Medlem eller fullmäktige, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före oktober månads utgång.

En motion ska innehålla förslag till beslut som stämman kan ta ställning till.

Motion skickas undertecknad med post till:
HSB Nordvästra Skåne, Motion, Box 2030, 250 02 Helsingborg.

HSB Kod för föreningsstyrning
HSB Kod är ett styrdokument för vår verksamhet som bland annat ger stöd till styrelse och valberedning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande.

HSB Kod