Föreningsstämman är HSB Nordvästra Skånes högsta beslutande organ

HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne är också våra ägare och dessa väljer årligen representanter (fullmäktigeledamöter), vilka kallas till föreningsstämman.

Föreningsstämman behandlar bland annat årsredovisning och bokslut, väljer styrelse och behandlar eventuellt inkomna motioner.

 

Föreningsstämma/Fullmäktigesammanträde

Ordinarie föreningsstämma hålls den 9 december 2020 kl 18.00 i Ramlösa Brunnshotell.

Valberedning

Valberedningen består av Stefan Thelandersson, ordförande, Per Holst, Tina Martin och Mikael Skoog.

Valberedningen nås enklast med e-post till val@hsbhbg.se. Det går även att skicka post till:
HSB Nordvästra Skåne, Valberedningen, Box 2030, 250 02  Helsingborg

Nomineringar till uppdrag som styrelseledamot, revisor, valberedning mm ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 augusti.

Motioner
Medlem eller fullmäktige, som önskar ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före oktober månads utgång.

En motion ska innehålla förslag till beslut som stämman kan ta ställning till.

Motion skickas undertecknad med post till:
HSB Nordvästra Skåne, Motion, Box 2030, 250 02 Helsingborg.

HSB Kod för föreningsstyrning
HSB Kod är ett styrdokument för vår verksamhet som bland annat ger stöd till styrelse och valberedning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande.

HSBs kod för föreningsstyrning >